Water

barwoutswaarder MG 5370

Water en de bodem/ondergrond zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Boven het maaiveld door het oppervlaktewater, het type landgebruik, maar ook door het peilbeheer dat moet zorgen voor droge voeten. Onder de grond waar grondwater en bodem op elkaar inwerken in termen van chemie, biologie en fysische kwaliteit. Activiteiten boven en onder het maaiveld, externe invloeden, hebben effect op de kwaliteit van het water, de bodem en de leefomgeving.

En behalve dat water een bedreiging kan vormen voor ons land, draagt juist ook verstandig gebruik en efficiënte inzet van natuurlijke (hulp)bronnen, zoals water en bodem, bij aan lagere beheerskosten van waterbouwkundige werken die ons moeten beschermen tegen wateroverlast. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het programma ‘Ruimte voor de rivier’.

De belangrijkste opgaven voor water in relatie tot bodem en ondergrond zijn:

  • Het veiligstellen van voldoende en kwalitatief goed oppervlakte- en grondwater (gebruik van water als grondstof).
  • Het beschermen van het land, het landgebruik tegen wateronder- en overlast (inpassing van water in het landgebruik).
  • Het beheren en beheersen van de effecten van water(gebruik) op het natuurlijk systeem zoals bodemdaling (zie thema bodem en energievoorziening), verzilting (zie oa bodem en klimaat en bodem en landbouw en voedselvoorziening), redoxpotentiaalveranderingen, enz.

Relatie met andere opgaven

Opgave

Voorbeeld van relatie met water

Landbouw en voedsel

Zonder water geen landbouw en voedsel.

Landelijk gebied

Het karakter van het landelijk gebied wordt in grote delen van Nederland bepaald door de aanwezigheid van oppervlaktewater. Daarnaast liggen veel waterwingebieden in het landelijk gebied.

Klimaat

Als gevolg van de klimaatverandering veranderen de neerslagintensiteit en de neerslagfrequentie.

Energie

Water kan gebruikt worden om energie in op te slaan, dit is onder andere het geval bij warmte-koude-opslag in de bodem.

Grondstoffen

Water is een grondstof.

Stad

Water in de stad maakt de stad leefbaar, maar te veel (hemel)water in de stad wordt als probleem ervaren.

Bodemkwaliteitszorg

(Grond)water maakt onderdeel uit van de bodem en daarmee het natuurlijk systeem. Zorg voor de bodemkwaliteit betekent dus ook zorg voor de kwaliteit van het (grond)water.