Kwalibo voor overheden

Als overheidsinstantie kunt u op verschillende manieren te maken krijgen met de erkenningsregeling voor bodemintermediairs:

  1. In uw rol van bevoegd gezag, zowel als beschikker als handhaver
  2. In uw rol van opdrachtgever, bijvoorbeeld bij saneringen in eigen beheer
  3. In uw rol van opdrachtnemer, bijvoorbeeld als grondbank of als ingenieursbureau

De overheid als beschikker

Bij aanvragen van beschikkingen en bij meldingen op het gebied van bodemregelgeving komt er voor u een extra stap bij. U controleert of de gegevens die u krijgt, afkomstig zijn van een erkende intermediair. De erkende intermediairs zijn vanaf 1 oktober 2006 terug te vinden op deze website.

De erkenningsregeling grijpt onder andere in op de volgende regelgeving:

  • Wet Bodembescherming (maar ook het Besluit bodemkwaliteit)
  • Wet Milieubeheer
  • Waterwet

Voor een aantal kritische uitvoerende functies geldt bovendien sinds 1 juli 2007 verplichte persoonsregistratie. De milieukundige processturing, milieukundige verificatie, veldwerkers en monsternemers bij partijkeuringen moeten sinds 1 juli 2007 bij de erkenning persoonlijk zijn geregistreerd. Mogelijke misstanden meld u bij Bodemsignaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Werkzaamheden die zijn uitgevoerd voordat de verplichting tot een erkenning in werking is getreden, blijven wel gewoon geldig en bruikbaar.

De overheid als handhaver

In uw functie als handhaver voert u, naast het gebruikelijke toezicht op de naleving van regelgeving waarvoor u bevoegd gezag bent, een controle uit op het bezit van een erkenning en persoonsregistratie. Daarnaast controleert u of de opdrachtgever onafhankelijk is van de bodemintermediair. Bij eventuele misstanden kunt u de erkenning niet zelf intrekken of schorsen, eventuele misstanden kunt u melden bij (Bodemsignaal) van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

De overheid als opdrachtgever

Ook in de functie van opdrachtgever controleert u of de intermediair erkend is en of de milieukundige verificatie, milieukundige processturing, veldwerker en de monsternemer bij partijkeuringen persoonlijk zijn geregistreerd. Daarnaast moet u zorgen dat u als opdrachtgever onafhankelijk bent van de opdrachtnemer (bodemintermediair).
Niet tevreden? Indien u als opdrachtgever niet tevreden bent over de uitvoering van het werk, spreekt u de uitvoerder daar natuurlijk op aan, of u dient een klacht in bij de opdrachtnemer.

De overheid als opdrachtnemer

Als overheidsinstantie kunt u opdrachtnemer zijn, bijvoorbeeld in de rol van grondbank of ingenieursbureau. In deze rol moet u voldoen aan dezelfde regels als andere bodemintermediairs. U moet beschikken over een erkenning en u dient te voldoen aan de onafhankelijkheidseisen. Daarnaast is de persoonsregistratie van de milieukundige processturing, milieukundige verificatie, veldwerker en de monsternemer bij partijkeuringen verplicht sinds 1 juli 2007.

Meer informatie