Nazorg

REGEV-terrein Hilversum Kees Versluijs april 2010

Vanaf de jaren ’80 zijn vele verontreinigde locaties in Nederland gesaneerd. Volledige sanering was technisch en/of financieel niet altijd haalbaar of wenselijk. Verontreinigingen werden daarom vaak 'ingepakt' volgens het principe van IBC: Isoleren, Beheren en Controleren. Nazorg voorkomt dat zich in de toekomst (nieuwe) risico’s voordoen.

Nazorg voormalige stortplaatsen

Er zijn in Nederland duizenden voormalige stortplaatsen waar in het verleden, al dan niet onder toezicht van de overheid, huishoudelijk afval, bedrijfsafval en bouw- en sloopafval is gestort. Ook deze voormalige stortplaatsen hebben nazorg nodig. Dit was tot recent niet of maar beperkt geregeld. Informatieblad Beheer en gebruik van voormalige stortplaatsen onder de Omgevingswet geeft inzicht, handvatten en voorbeeldregels voor nazorg. Het laat zien hoe de nazorg in verschillende situaties is te ondervangen in het kader van de Omgevingswet en hoe dit met de gemeente als nieuwe bevoegd gezag bodem kan worden geregeld.

Stortplaatsen waar na 1 september 1996 afval is gestort, vallen onder de Nazorgregeling Wet milieubeheer. De nazorg bij deze stortplaatsen is opgenomen in de Uitvoeringsregeling Stortbesluit bodembescherming. De richtlijnen beschrijven het minimale beschermingsniveau dat moet worden gerealiseerd.

Afbouw nazorg

Nazorg van IBC-locaties leidt tot hoge financiële, organisatorische, administratieve en ruimtelijke lasten. Zelfs als alles goed geregeld is, leidt het ook tot beperkingen en/of risico’s voor toekomstige generaties. In het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 hebben Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten afgesproken om de huidige nazorgopgave voor zover milieuhygiënisch verantwoord en mogelijk te verkleinen. We noemen dit ‘afbouw nazorg’. De verwachting is dat nieuwe inzichten en technieken tot lastenreductie en milieuwinst kunnen leiden. Hiertoe heeft in januari 2018 een door het Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond ingestelde adviesgroep een advies gegeven, zie adviesrapport Nazorg nader bekeken. Rijk, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), IPO en UvW hebben de wens tot verminderen nazorg in 2022 bestuurlijk opnieuw bekrachtigd (Kamerbrief over bestuurlijke afspraken Bodem en ondergrond en verdeling bodemsaneringsmiddelen). Ook is de afbouw van historische verontreinigde locaties opgenomen beleidsbrief  Water en Bodem Sturend.

In aanvulling op het advies zijn kennisvragen over de afbouw geformuleerd: Hoe komen we tot afbouw van IBC-locaties in het nieuwe bodembeleid?

Programma Afbouw nazorg

Het Programma Afbouw Nazorg wil afbouwinitiatieven versnellen en uitbreiden zodat in 2030 alle niet-noodzakelijke nazorg is afgebouwd. Ook wil het programma bijdragen aan betere benutting van nazorglocaties voor maatschappelijke opgaven, zoals woningbouw en energietransitie. Het programma doet dit door te helpen initiatieven op gang te brengen, door het ontwikkelen van nieuwe kennis en methoden en door het delen van kennis en ervaring.

Het programma Afbouw Nazorg is een initiatief van Rijkswaterstaat Bodem+ namens het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Stichting Bodembeheer Nederland, Bodemzorg, Saxion en Deltares.

Meer weten? Ga dan naar www.afbouwnazorg.nl.

Instrumenten

Rekenmodel Nazorg en Beheer (RNB)

Het Rekenmodel Nazorg en Beheer (RNB) verschaft een standaard ter ondersteuning voor een objectieve afweging van beheervarianten of nazorg. Het model assisteert de financiële afweging bij besluiten rondom individuele en gebiedsgerichte beheerlocaties zowel in planfase als bij overdracht naar beheerfase. RNB is geen beslismodel, het model dient ter ondersteuning om meerjarig beheer en nazorg te kapitaliseren. Daarmee worden kosten inzichtelijk gemaakt.

CityChlor logoVoor bodemsanering met een gebiedsgerichte aanpak is binnen CityChlor een voorbeeldraming ontwikkeld, te gebruiken met het model RNB.

Bodemvizier

Nazorginstrumenten zoeken op Bodemvizier

BRL SIKB 6000

Nazorg is een belangrijk aspect van bodemsanering en isolerende voorzieningen. De eisen over nazorg zijn opgenomen in de BRL SIKB 6000 Milieukundige begeleiding van (water-)bodemsaneringen en nazorg en onderliggende protocollen.