Rekenmodel Nazorg en Beheer (RNB)

Het Rekenmodel Nazorg en Beheer (RNB) verschaft een standaard ter ondersteuning voor een objectieve afweging van beheervarianten of nazorg. Het model assisteert de financiële afweging bij besluiten rondom individuele en gebiedsgerichte beheerlocaties zowel in planfase als bij overdracht naar beheerfase. RNB is geen beslismodel, het model dient ter ondersteuning om meerjarig beheer en nazorg te kapitaliseren. Daarmee worden kosten inzichtelijk gemaakt.

Mogelijkheden

 • RNB is een flexibel programma dat te gebruiken is voor een globale eerste vingeroefening (top down) om kosten inzichtelijk te maken, voor onderhandelingen bij afkoopsituaties of voor een gedetailleerde berekening van de jaarlijkse beheer- en/of nazorgkosten voor een financiële onderbouwing van een voorgestelde gebiedsgerichte aanpak (bottom up);
 • De ingebouwde voorbeeldramingen geven gevoel voor de kostenposten waar u mee te maken kunt krijgen binnen diverse vormen van beheerprojecten;
 • RNB helpt om een algemeen geaccepteerde opzet van de budgetfinanciering te realiseren;
 • Door middel van de ingebouwde gevoeligheidsanalyse krijgt u inzicht in het effect van wijzigingen van bepaalde parameters op het doelvermogen. Zo kunt u het rente- en inflatiecijfer aanpassen, maar ook de frequentie waarmee u bepaalde activiteiten uitvoert. U kunt deze optie gebruiken om bijvoorbeeld het effect van lagere onderhoudsfrequenties te bepalen, opties van alternatieve meetmethoden te vergelijken, of om vast te stellen of langere levensduren een significant effect hebben op de totale netto-contante waarde;
 • RNB ondersteunt om financiële risico's bij beheervarianten inzichtelijk te maken en te kwalificeren, waardoor duidelijkheid ontstaat ter ondersteuning van besluitvorming;
 • Kans op over- of onderschatting van de beheerkosten wordt kleiner, doordat er veel aspecten worden meegenomen in de kostenraming;
 • Het biedt overzichtelijke rapportages die u inzicht geven in de kosten van uw beheerproject. Hierbij worden zowel de kosten per jaar weergegeven als het te reserveren bedrag bij start van het project wanneer u uitgaat van een eenmalige financiering door middel van bijvoorbeeld een fonds;
 • Naast de snelle invoer van reguliere kostenposten is er de mogelijkheid om basiskentallen in te voeren;
 • De applicatie heeft de mogelijkheid voor het invoeren van risico's, financiële meevallers en afkoopovereenkomsten. Hiermee kan het effect van een afkoopsom transparant inzichtelijk worden gemaakt.

De volgende manieren van installatie zijn mogelijk:

 1. Installeer via setup.exe
  Gebruik deze optie als u de software met '1 druk op de knop' wilt installeren. Toekomstige updates van de software worden automatisch geïnstalleerd.
 2. Installeer via msi-installer
  Gebruik deze optie als u, bijvoorbeeld als netwerkbeheerder, meer controle wilt over de distributie van de software binnen uw organisatie. Toekomstige updates worden niet automatisch geïnstalleerd.
  Instructie: download de zip-file, pak deze uit, en run setup.exe.
  Setup.exe verzorgt de installatie van onderstaande voorvereisten en runt daarna de msi-package.

Het rekenmodel maakt gebruik van de volgende programma's:

 • Windows Installer 3.1
 • .NET Framework 3.5 SP1
 • SQL Server Compact 3.5

Tijdens de setup van het rekenmodel wordt de installatie van deze programma's afgehandeld.

Update historie

De huidige versie is 2.1 (7 december 2013).
Problemen bij het gebruik van de rapportage-tool zijn verholpen. Daarnaast zijn aanpassingen gedaan voor de gebruiksvriendelijkheid van het programma. Het is nu mogelijk kostenposten en kostensoorten te verslepen binnen de raming. Voor het overzicht zijn in alle deelvensters schuifbalken toegevoegd.

Versie 2.0 (18 december 2012):
Een voorbeeldraming voor gebiedsgerichte aanpak is ontwikkeld binnen Interreg IVB NWE project CityChlor. Hierbij zijn uitbreidingen geïntroduceerd die de applicatie geschikt maken voor internationaal gebruik. Naast de reeds bestaande Nederlandse gebruikersinterface, is er een Engelse variant beschikbaar gekomen. De ramingen kunnen nu meertalig worden ingevoerd.

Versie 1.2 (15 september 2011):
Op sommige systemen werd de applicatie niet goed afgesloten, waardoor bij herstart van de applicatie File Sharing Violation foutmeldingen werden gegeven. Dit is gecorrigeerd in deze release.

Versie 1.1 (9 mei 2011):
Aanpassing in de berekening van kostenposten van het type 'eenmalig'. Voorheen werd onder bepaalde omstandigheden een foutmelding gegeven bij de invoer van eenmalige kostenposten. Aanpassing heeft geen gevolgen voor al verkregen berekeningsresultaten.

Versie 1.0 (1 augustus 2010):
Eerste release. Resultaat van het SKB-project PP5304 ‘Rekenmodel nazorgkosten bodemsanering' (R&B, ReNaBo): een breed gedragen en vrij beschikbaar rekenmodel voor de nazorgkosten van bodemsaneringslocaties en stortplaatsen.

Handleiding

In de handleiding wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende onderwerpen. Hoofdstuk 1 gaat in op de achtergrond, applicatie, voorbeeldramingen, basiskentallenlijst en versiehistorie. Hoofdstuk 2 is een kennismaking met de applicatie zodat u snel aan de slag kunt. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het installeren van de applicatie en wordt een voorzet gedaan voor het beheer van de data (basiskentallen en ramingen). In hoofdstuk 4 wordt in detail ingegaan op alle applicatiefunctionaliteiten.