Afdekken voormalige stortplaatsen in Zeeland

Praktijkvoorbeeld: Werk met werk maken

Nadat de onderzoeken in het kader van het VOS (Verkennend Onderzoek Stortplaatsen) en NAVOS (nazorg voormalige stortplaatsen) voor gesloten voormalige stortplaatsen waren afgerond, waren we in Zeeland de mening toegedaan dat risico's op deze voormalige stortplaatsen moest worden gereduceerd waar dit mogelijk was.

De grondwaterverspreiding blijkt heel erg mee te vallen door het fenomeen Natural Attinuation (natuurlijke afbraak). Buiten de stortplaatsen worden over het algemeen alleen streefwaarde-overschrijdingen in het grondwater aangetroffen. Daar waar interventiewaarde-overschrijdingen worden aangetroffen, wordt dit met nader bodemonderzoek verder in kaart gebracht.

De provincie Zeeland concentreert zich vooral op het contactrisico met het afval en met ernstig verontreinigde afdeklagen. Het college van GS heeft hiervoor in het voorjaar van 2006 € 500.000 beschikbaar gesteld. Van de 280 voormalige stortplaatsen zijn er een behoorlijk aantal met een te dunne of verontreinigde afdeklaag. We gaan uit van een afdeklaag van 1 meter die in zijn geheel geschikt moet zijn voor de functie die op het stort wordt uitgeoefend. De kwaliteit van de grond kan ook middels bodemkwaliteitskaarten worden aangetoond mits deze kwaliteit vergelijkbaar of beter is dan de omliggende percelen.

afdekkenstortplaatszeeland1 afdekkenstortplaatszeeland2

We geven instanties en bedrijven de kans om werk met werk te maken. Als er bij het realiseren van een werk grond overblijft die geschikt is voor de afdeklaag, dan mag die instantie die grond gratis brengen. Provincie Zeeland betaalt dan bijvoorbeeld het verwerken op locatie of voorbereidende werkzaamheden. Ook neemt de provincie Zeeland contact op met de eigenaren, pachters en andere betrokkenen. Verder vraagt de provincie namens de eigenaren een aanlegvergunning en verricht een BUS-melding in het kader van de Wet bodembescherming. Voor de BUS-melding zijn aparte afspraken gemaakt. Zo wordt er geen grondwateronderzoek uitgevoerd op de locatie zelf. In 2006 hebben we met een provinciale bijdrage van circa € 300.000 in totaal 13 locaties afgedekt. Dit zet zich voort in 2007. We hebben nu bijna 20 locaties in voorbereiding. Er zijn nu ook een aantal locaties, waar de gemeenten het initiatief hebben genomen en financiering vanuit de provincie niet noodzakelijk is.

Contact
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Peter Brand (ps.brand@zeeland.nl) van de provincie Zeeland.