Traject van Overdracht Neproma-terrein

Voor het overdragen van de nazorg waren drie partijen van belang:

  • Opdrachtgever (Cofiton BV)
  • Opdrachtnemer (Nazorg Bodem BV)
  • Bevoegd gezag (gemeente Arnhem)

Een belangrijke randvoorwaarde is, dat de aanbieding voor de afkoop van de sanering voldoet aan de eisen die het bevoegd gezag stelt in de saneringsbeschikking. Nazorg Bodem BV werkt volgens het afkoopproces van de “Beoordelingsrichtlijn Afkoop van nazorgverplichtingen”, opgesteld door het KIWA.

Kwalitatieve Analyselijst
De opdrachtnemer stelt eerst een zogenaamde “Kwalitatieve Analyselijst” op, die is gebaseerd op het saneringsplan c.q. de saneringsbeschikking en houdt zoveel mogelijk rekening met het huidige gebruik van de locatie. In deze lijst (die dezelfde indeling heeft als het nazorg bestek dat later wordt opgesteld) worden de nazorg activiteiten (met eventuele fallback scenario’s) opgesomd en als reguliere activiteit of als risicopost aangekruist.

Deze lijst wordt besproken in aanwezigheid van het bevoegd gezag. De lijst wordt uiteindelijk geaccordeerd door opdrachtgever en opdrachtnemer. Het afkoopproces gaat hierna verder of stopt als partijen in deze fase geen overeenstemming kunnen bereiken.

Kwantitatieve Analyselijst
De volgende stap is het opstellen van het bestek, ofwel de “Kwantitatieve Analyselijst”. Het bestek is een open calculatie, zodat partijen kunnen zien met welke eenheidsprijzen er wordt gerekend en hoeveel tijd aan de diverse activiteiten wordt besteed. De partijen proberen in deze fase een akkoord te bereiken over de besteksposten, de prijzen, tijdbesteding etcetera. Daarbij dienen de gegevens uit de eerste “kwalitatieve fase” als uitgangspunt.

Tijdens en na de afkoopfase komen de nodige juridische vraagstukken aan de orde. In het begin van het afkoopproces zijn voornamelijk de publiekrechtelijke aspecten van belang. In de afrondingsfase spelen vooral privaatrechtelijke aspecten een dominante rol. Met de (nieuwe) terreineigenaar moeten goede afspraken worden gemaakt over toegang en gebruik van het saneringsterrein. Bij de overname van het project Amsterdamseweg is er bijvoorbeeld in de laatste fase van de afkoop door de gemeente Arnhem een deel van het saneringsterrein aan Prorail verkocht voor het aanleggen van een nieuwe spoorlijn met perron. Met Prorail zijn er afspraken gemaakt over verplaatsing van pompputten, toegang tot het terrein en het kunnen continueren van de saneringswerkzaamheden. Door inzet van alle betrokken partijen, opdrachtgevers en uitvoerenden, is dit zeer goed geslaagd.

Onderstaande punten zijn van belang bij een goede overdracht van nazorg:

  • Fase van het project: het project moet zich in een goed overdraagbare fase bevinden, bijvoorbeeld bij de start of overgang van intensieve (sanering kern) naar extensieve (sanering pluim) fase.
  • Heb vertrouwen in de afspraken die gemaakt worden tussen de partijen, maar vergeet niet om de inhoud van de overeenkomst op juistheid te controleren.
  • De partijen moeten voldoende tijd hebben om het project ‘eigen te maken’ en samen stappen te zetten. Een nazorgorganisatie kan niet in korte tijd een complex project volledig doorgronden. Anderhalfjaar doorlooptijd is bij een complex project normaal.
  • Stel in de laatste fase naar de overdracht toe (het opstellen van de overeenkomst) een deadline vast en communiceer deze naar alle betrokken partijen (bewoners, huidige en toekomstige adviesbureau en aannemer).
  • Omvang van het project: vooral grote projecten zijn interessant om over te dragen. Kleine projecten zijn relatief duur.
  • Communicatie: houd alle betrokken partijen gedurende de verloop van de sanering en overdracht op de hoogte.

Meer informatie