Lessen 3d werksessies metropool 2019

Samenhangende aanpak boven- en ondergrond: 3D-Ordening

Een duurzame ontwikkeling mogelijk maken is het doel van de Omgevingswet. Deze wet beoogt dat door de diverse aspecten die van betekenis zijn voor omgevingsbeleid, zoals ruimte, water, bodem, milieu, natuur, wonen, verkeer en vervoer en recreatie in samenhang te zien én met elkaar te verbinden. De wet staat een integrale aanpak vanaf het begin van het planproces voor. Ondergrond maakt daar onlosmakelijk deel van uit. In de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)-commissie Milieu, Energie en Mobiliteit is op 7 juli 2016 de volgende afspraak gemaakt:  'Alle gemeenten van Nederland hebben op 1 januari 2021 bepaald hoe hun bodem en ondergrond ingezet kan worden voor hun maatschappelijke opgaven en dit geëffectueerd in de Omgevingsvisie en omgevingsplannen van de gemeente.'

Gemeenten en drinkwaterbedrijven in metropoolregio Rotterdam Den Haag, H2Ruimte BV. Over de noodzaak van een samenhangende aanpak voorin bij planprocessen van boven- en ondergrond: 3D-Ordening.  Met lessen uit de 3 sessies en afspraken over kansen en belemmeringen van de ondergrond en nut en noodzaak van verdergaande regionale netwerkvorming 3D-Ordening.

Beeldmerk UP Bodem & Ondergrond