Hoe bepaal je of er sprake is van gevaarlijk afval?

Vraag

Hoe bepaal je of er sprake is van gevaarlijk afval?

Antwoord

Om te bepalen of iets een gevaarlijke stof is volgens de Eural, is een Handreiking Eural opgesteld. Sinds augustus 2019 is een vernieuwde Nederlandse handreiking Eural beschikbaar. Deze handreiking vervangt de handreiking uit 2002.

Grond valt onder hoofdstuk 17 van de Eural, om precies te zijn 17 05 03 (grond en stenen die gevaarlijke stoffen bevat) en 17 05 04 (grond en stenen niet vallend onder 17 05 03).

Baggerspecie valt onder hoofdstuk 17 van de Eural, om precies te zijn 17 05 05 (baggerspecie die gevaarlijke stoffen bevat) en 17 05 06 (baggerspecie niet vallend onder 17 05 05; zie bijlage 5 van de Handreiking).

Achter deze coderingen staat een 'c'. Dit staat voor 'complementaire categorie', wat betekent dat voor het specifieke geval bepaald moet worden of het gaat om een gevaarlijke of een niet gevaarlijke afvalstof.

In bijlage 2 is een lijst van veel voorkomende stoffen opgenomen. Met behulp van de analyseresultaten van de grond/baggerspecie kan worden gekeken of bepaalde stoffen de genoemde gewichtspercentages overschrijden (let wel op dat concentraties goed worden omgerekend naar gewichtspercentages!). Kijk dan om te beginnen bijvoorbeeld naar de klassebepalende parameters.