Voor wie is de Eural belangrijk?

Vraag

Voor wie is de Eural belangrijk?

Antwoord

De Eural wordt gebruikt door:

 • Afvalontdoeners:
  Bij afgeven van afval moet vastgesteld worden of het gaat om ontdoen van gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval. Dit onderscheid wordt in de Eural gemaakt, en in de staat hiervoor een stappenplan. De ontdoeners zijn bij afgifte verantwoordelijk voor het toekennen van de juiste Euralcode aan een afvalstof. Het bepalen of sprake is van een gevaarlijke afvalstof is met name relevant bij het transport van stoffen en bij acceptatie door een stortplaats. Een aantal stortplaatsen mag namelijk geen gevaarlijk afval accepteren op grond van hun vergunning.
 • Afvalverwerkers:
  Bedrijven die afval verwerken moeten ook vaststellen of zij gevaarlijk afval of niet-gevaarlijk afval ontvangen en eventueel weer afgeven.
 • Provincies, gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten:
  Het bevoegd gezag moeten bij vergunningverlening en bij handhaving rekening houden met het onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. En ze zullen daarover met vergunninghouders moeten communiceren.
 • Toezichthoudende instanties:
  Handhavende instanties zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport controleren afvaltransporten en bedrijfsactiviteiten controleren onder meer of de juiste Euralcode wordt gebruikt.