Hoe werkt dat nu met de verontreinigende stoffen?

Vraag

Hoe werkt dat nu met de verontreinigende stoffen?

Antwoord

De Handreiking laat een aantal voorbeelden zien hoe met behulp van het stappenplan kan worden bepaald of er sprake is van een gevaarlijke afvalstof. Dit kan in de praktijk nog best ingewikkeld zijn:

PAK

Anders dan het BAGA, geldt voor PAK geen somparameter meer (7 BAGA). Op grond van Eural zijn uitsluitend gevaarseigenschappen en R-zinnen aan specifieke PAK-verbindingen toegekend: dit betekent dat alle PAK-verbindingen afzonderlijk moeten worden beoordeeld, waarbij benzo[a]pyreen (bij >1000 mg/kg) het meest kritisch is.

Zware metalen

Op grond van beschikbare gegevens is bekend dat zware metalen in de Nederlandse (water)bodem veelal als oxiden aanwezig zijn. De analysegegevens moeten daarom worden omgerekend; anders dan het BAGA, worden zware metalen niet alleen meer afzonderlijk doch tevens als somparameter beoordeeld.

Minerale olie

Grond verontreinigd met minerale olie (> 1000 mg/kg) wordt beschouwd als gevaarlijk afval, indien het benzeengehalte in de olie groter is dan 0,1 gew.%, danwel als het gaat om > 1000 mg/kg stookolie (overwegend groter dan C25 en kokend boven ongeveer 400 °C); uitsluitend indien uit GC-analyses blijkt dat sprake is van 'diesel (gasolie)' geldt een grenswaarde van 10.000 mg/kg.

Asbest

Hiervoor geldt een grens van 0,1% (1000 mg/kg).

PCB's

Hiervoor geldt een grens van 0,005% (50 mg/kg), zie art. 2 Richtlijn 96/59/EG.