Praktijkvoorbeelden Natuurlijk Kapitaal

Illustratie: Wilfried Jansen Of Lorkeers, illustrator/designer

Illustratie: Wilfried Jansen Of Lorkeers, illustrator/designer

Lopende projecten

In 2015 zijn we gestart met de hieronder vermelde projecten en werken we hieraan samen met diverse partijen, waarbij we binnen deze projecten ook ervaring opdoen met de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Overheden

Breda, Natuurlijk kapitaal verrijkt beleid Breda (project afgerond)

‘Benutting van natuurlijk kapitaal in een stad is een verbindend concept’

Kun je door een systematische benadering van bodem, ondergrond, water en natuur  maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie  en ruimtelijke ordening combineren? GrondRR en ORG-ID hebben in opdracht van Rijkswaterstaat in Breda mogelijkheden voor ecosysteemdiensten geïnventariseerd  in de vorm van maatschappelijke thema’s, zoals die bij gemeenten worden herkend: gezondheid, sport en recreatie, wonen, werken, mobiliteit en transport, voedsel en drinken, energie, grondstoffen, delfstoffen en afval, identiteit en slimme combinaties, cultuurhistorie.

Door deze te koppelen aan het natuurlijke systeem van bodem, water en groen komen kansen naar voren voor overheid, bewoners en bedrijven binnen de aankomende Omgevingswet en ook voor maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een zich vernieuwende stadsstructuur.

Lees ook Ecosysteemdiensten als pijler voor ruimtelijk beleid.

Lees het volledige rapport Natuurlijk Kapitaal verrijkt beleid van Breda op de website van GrondRR.

Natuurlijk kapitaal als basis voor ruimtelijke planvorming

De gemeente Breda is een van de initiatiefnemers van het netwerk KANS (KlimaatAdaptatie Nederlandse Steden). Dit netwerk bestaat uit 12 middelgrote Nederlandse steden. Behalve kennisdeling, ontwikkelt dit netwerk samen met de deelnemende overheden de thematiek van systematische integrale werkwijzen bijvoorbeeld in het kader van de Omgevingswet. Het Werkcahier Natuurlijke Alliantie en Natuurlijk Kapitaal geeft informatie over hoe gemeenten omgaan met het natuurlijk systeem/NK als basis voor ruimtelijk planvorming.

Tilburg Groene daken (afgerond)

Groen dak stadskantoor I gemeente Tilburg, foto Paula Paulus

Wat zijn de kansen voor groene daken en welke factoren zijn van invloed op de toepassing ervan? Het rapport van eind 2016 ‘Groene daken in Tilburg, Ervaringen, motieven en opschalingsmogelijkheden’ beschrijft het onderzoek dat Alterra in opdracht van Rijkswaterstaat deed naar de mogelijkheden van groene daken in Tilburg. Het rapport beschrijft aan de ene kant het in beeld brengen van kansrijke locaties voor groene daken en de houding van actoren in de gemeente Tilburg ten opzichte van groene daken. Aan de andere kant beschrijft het rapport de mogelijkheden voor opschaling van groene daken in de gemeente Tilburg en in 6 andere gemeenten (Eindhoven, Enschede, Groningen,  ’s-Hertogenbosch, Nijmegen en Rotterdam), op basis van de ervaringen in de pilot in Tilburg en in de andere onderzochte gemeenten.

Een eerder onderzoek Groene daken in Tilburg, operationele handvatten voor ontwikkeling van gemeentelijk beleid is eind 2015 afgerond. Het rapport  hierover biedt onderbouwende informatie en operationele handvatten voor gemeentes om verantwoorde keuzes te maken over groene daken.

Ook werken we samen met de Green Deal Groene Daken. Deze is op 14 april 2016 de tweede fase is ingegaan. Tilburg neemt hier ook aan deel, naast andere gemeentes, bedrijven, kennisinstellingen en de ministeries van Economische Zaken (nu Economische Zaken en Klimaat) en Infrastructuur en Milieu (nu Infrastructuur en Waterstaat). Deze fase staat vooral in het teken van het ontwikkelen van verdienmodellen zodat groene daken economisch interessant worden. Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

Groeiende potentie toepassing Ecosysteemdiensten-benadering

EcosysteemdienstenbenaderingIn het kader van de Impuls Lokaal Bodembeheer (ILB2) zijn in 2013 allerlei projecten opgestart rondom het Ecosysteemdiensten concept (ESD). Sweco heeft, in opdracht van Rijkswaterstaat geïnventariseerd wat de opvolging is van deze projecten en onderzocht of ESD-concepten bij andere overheden voet aan de grond beginnen te krijgen.

Het rapport Groeiende potentie toepassing Ecosysteemdiensten-benadering (pdf, 1.8 MB) geeft voorbeelden van geslaagde toepassingen van de ESD-benadering in projecten en beleid, en benoemt succesfactoren om het concept toe te passen.

Bron: gatotdebodem.nl

Rijkswaterstaat/Overheden

Natuurlijk Kapitaal Zeeland

De Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat-Zee en Delta brengen het natuurlijk kapitaal van de droge provinciale en rijksinfrastructuur in kaart. We kijken hierbij naar de bruikbaarheid van de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Biobermen

HoneyHighway

Voorbeeldprojecten hoe bermen en geluidswallen een grotere bijdrage kunnen leveren aan bijv. biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

  • A15 Biobermen Tiel, hier is een proefvak ‘groene geluidschermen’ ingericht.
  • A2 Biobermen, met rode lijst soorten (in voortbestaan bedreigde plantensoorten).

Verduurzaming Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

De verbreding A1, dient als pilot voor Verduurzaming MIRT. Wat is nodig in het MIRT om tot duurzamere projecten te komen? Waar loop je tegenaan in een concreet project?