Toelichting werkingssfeer op- en overslagactiviteiten

Bij de op- en overslag van goederen, inclusief afvalstoffen, kunnen zich verschillende milieuproblemen voordoen. Denk hierbij aan stuiven, morsen, afstromen en uitlogen.

Het Activiteitenbesluit en het Besluit lozen buiten inrichtingen kennen voor opslag van niet-'inerte' goederen strengere eisen dan voor opslag van 'inerte goederen'. Inerte goederen verontreinigen het oppervlaktewater en de bodem niet en veroorzaken geen externe veiligheidseffecten.

Zie ook

Deze tabel geeft aan waar de voorschriften te vinden zijn voor op- en overslag van goederen, afhankelijk van de aard van de opgeslagen goederen of de activiteit waarbij opslag plaatsvindt.

* N = van toepassing bij niet aangewezen oppervlaktewater (kleinere wateren, wel bijzondere bescherming)

Voor lozingsactiviteiten, nabij oppervlaktewater, waarvoor geen watervergunning is vereist, geldt bij inrichtingen het Activiteitenbesluit en buiten inrichtingen het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Voor tijdelijke opslag van 1 partij grond op 1 locatie bepaalt u met het Handvat opslag grond en baggerspecie wat er nodig is (melding en/of vergunningaanvraag).

Stuifgevoelig

Sommige inerte goederen zijn toch wel stuifgevoelig en bovendien is het niet de bedoeling dat ze in het oppervlaktewater terecht komen.

De maatregelen om emissies als gevolg van op- en overslag te beperken zijn in twee categorieën onder te verdelen:

  1. Maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van bodem en oppervlaktewater.
    In het Handboek water vindt u een maatregelentabel, waarin wordt aangegeven welke maatregelen/voorschriften van toepassing zijn, afhankelijk van de categorie goederen en het milieuaspect.
  2. Maatregelen ter beperking van stofemissies, zoals verwaaiing.
    De maatregelen/voorschriften zijn gebaseerd op de NeR. Meer informatie vindt u op de pagina Op- en overslag stuifgevoelige bulk- en stukgoederen en in de Lucht factsheets op- en overslag en bewerken. Deze maatregelen zijn overigens ook van belang om verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen.