Welke activiteiten vallen onder welk normdocument en welke artikelen uit de Activiteitenregeling zijn daarop van toepassing?

Vraag

Welke activiteiten vallen onder welk normdocument en welke artikelen uit de Activiteitenregeling zijn daarop van toepassing?

Antwoord

Voor bepaalde activiteiten verwijst het Activiteitenbesluit naar de Activiteitenregeling. Als deze activiteiten vallen onder een normdocument dan staat in het bedoelde artikel van de Actviteitenregeling de verwijzing: "overeenkomstig het daartoe volgens het Besluit bodemkwaliteit aangewezen normdocument". Hiermee worden de normdocumenten van bijlage C van de Regeling bodemkwaliteit bedoeld.

In de volgende tabel is weergegeven naar welke normdocumenten in de Regeling bodemkwaliteit verwijst bij de verschillende activiteiten. De kolom artikel verwijst naar de artikelen uit de Activiteitenregeling.

Verwijzing normdocumenten
Artikel Activiteit/werkzaamheid Normdocument
2.1 lid 1 Inspecteren bodembeschermende voorziening AS SIKB 6700
2.1 lid 3 Aanleggen bodembeschermende voorziening BRL SIKB 7700
2.2 lid 3 Inspecteren lekdetectiesysteem BRL K903
2.2 lid 4 Analyse van grond(water) AS 3000 met bijbehorende protocollen
2.2 lid 5 Installeren en bemonsteren grondwaterpeilbuizen BRL SIKB 2000, AS SIKB 2000, VKB-protocol 2001 en VKB-protocol 2002
2.2 lid 7 Inspecteren lekdetectiesysteem BRL K903
3.25 lid 2 Aanleg van vloeistofdichte vloer of verharding voor afleveren vloeibare brandstof BRL SIKB 7700
3.25 lid 3 Aanleggen van de riolering, olieafscheider, kolken en putten van de afwateringssystemen BRL SIKB 7700

3.25 lid 6

Aanleggen van pompeilanden en doorvoeren BRL SIKB 7700
3.26 lid 2 Aanleg geomembraanbaksysteem BRL SIBK 7700

3.34 lid 1

Uitvoeren, installeren en repareren van ondergrondse opslagtanks BRL K903
3.34 lid 2 Uitvoeren bodemweerstandsmeting en aanbrengen kathodische bescherming BRL K903
3.35 lid 1 Beoordelen en controleren ondergrondse opslagtanks BRL K903
3.35 lid 5 Bij herkeuren ondergrondse tank inwendig inspecteren met camera (alleen bij volledig inwendig gecoate tank) AS SIKB 6800
3.36 lid 1 Controleren kathodische bescherming AS SIKB 6800
3.36 lid 2 Aanbrengen van kathodische bescherming BRL K903

3.36 lid 3

Herstellen kathodische bescherming BRL K903

3.36 lid 4

Uitvoeren stroomopdrukproef bij ondergrondse tank die niet voorzien is van kathodische bescherming AS SIKB 6800

3.36 lid 5

Controle op aanwezigheid water en bezinksel AS SIKB 6800
3.37 lid 3 Verwijderen of onklaar maken ondergrondse opslagtank BRL K902 of BRL K904
3.37 lid 6 Bij onklaar maken ondergrondse tank deze na het inwendig reinigen vullen met inerte vulmassa BRL K905
3.37 lid 7 Inwendig reinigen van ondergrondse tank BRL K905
3.69 lid 1 Beoordelen en goedkeuren mestbassin en een afdekking BRL 2344
4.94 lid 2 Aanleggen van vloeistofdichte vloer of verharding BRL SIBK 7700
4.94 lid 3 Aanleggen van afwateringssystemen van vloeistofdichte voorziening BRL SIBK 7700

4.94 lid 6

Aanleggen van pompeilanden en doorvoeren BRL SIKB 7700
4.94a lid 2 Aanleg geomembraanbaksysteem BRL SIBK 7700

Daarnaast kent het Activiteitenbesluit een verwijzing:

Verwijzing normdocumenten
Artikel Activiteit/werkzaamheid Normdocument
3.16o Ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen BRL SIKB 11000