Welke bodembeschermende maatregelen gelden voor rwzi’s?

Vraag

Welke bodembeschermende maatregelen gelden voor rwzi’s?

Antwoord

In het voorjaar 2010 is het STOWA-rapport 2010-04 ‘Bodembescherming op rwzi’s’ (hierna te noemen het ‘STOWA-rapport’) gepubliceerd. Het rapport gaat in op bodembeschermende maatregelen en voorzieningen die getroffen kunnen worden op rwzi’s.

Het STOWA-rapport is gebruikt voor het opstellen van artikel 3.5d van paragraaf 3.1.4a van het Barim. In artikel 3.5d wordt verwezen naar de ministeriële regeling. In artikel 3.4c van het Rarim bevat de eisen ten aanzien van bescherming van de bodem op rwzi’s, die afkomstig zijn uit het STOWA-rapport.
Rwzi-activiteiten, voor zover het de water- en sliblijn betreft, zijn in de NRB 2012 ingedeeld in een aparte activiteitencategorie. Voor de voorzieningen en maatregelen wordt in de NRB 2012 verwezen naar de ministeriële regeling.

De voorgeschreven voorzieningen en maatregelen worden door vergunninghouders en vergunningverleners sinds het verschijnen van het STOWA-rapport geïmplementeerd op rwzi’s. In de praktijk blijken de voorschriften van de eerder genoemde ministeriële regeling niet door eenieder op dezelfde wijze te worden uitgelegd. Daarom is in 2012, door een werkgroep van IPO-leden en vertegenwoordigers van de Vereniging van Zuiveringbeheerders, een Handreiking opgesteld.

In de handreiking worden de voorschriften uitgelegd, er zijn voorbeelden opgenomen en er worden alternatieven aangedragen voor grondwatermonitoring.