Rapport Achtergrondwaarden 2000

De streefwaarden van de bodem bepalen of een bodem schoon of verontreinigd is. Schoon betekent dat de bodem en de vrijkomende grond zonder belemmeringen gebruikt mag worden. In de jaren negentig is afgesproken dat 95 % van de relatief onbelaste bodems in Nederland aan de streefwaarden moet voldoen en dus schoon zouden moeten zijn.

Al jarenlang ontbreekt het voor een groot aantal stoffen aan betrouwbare data over de achtergrondgehalten van de Nederlandse bodem. Deze blinde vlek vormt de directe aanleiding voor het project. Doel was te komen tot betrouwbare achtergrondgehalten en op basis hiervan inzicht te verkrijgen in de vraag of de huidige streefwaarden voldoen.

In het kader van het project zijn honderd landbouw- en natuurgebieden geselecteerd. Op elke locatie zijn monsters genomen en vervolgens geanalyseerd op het al dan niet voorkomen van 200 stoffen.

Uit de analyses blijkt dat de achtergrondgehalten in meer dan 28% van de gevallen de streefwaarden overschrijden, het uitgangspunt dat 95 % van de bodems relatief schoon moet zijn wordt dus absoluut niet gehaald.

Het project wordt vervolgd door:

  • brede verspreiding van de resultaten, zodat de bodemwereld er kennis van kan nemen;
  • een werkgroep in te stellen om voorstellen voor beleidsmatige vervolgstappen te doen;
  • doorwerking van de resultaten zal plaatsvinden via projecten die onderdeel zijn van het uitvoeringsprogramma van de Beleidsbrief bodem.

Het rapport is op CD gezet. Op deze CD staan ook de oorspronkelijke meetgegevens. Op de CD is ook een kaartenbijlage opgenomen. De kaartenbijlage is meer dan 90 Mb groot. Wilt u deze kaartenbijlage ontvangen, neem dan contact op met Thom Maas: thom.maas@rws.nl.

Downloads