Natuurlijk voorkomen, mobiliteit en industrieel gebruik van 'exoten' voorkomend in de Nederlandse bodem

Geochem Research BV, 9 december 2003. In dit rapport wordt het voorkomen en gedrag van de exoten (broom, jodium, barium, antimoon, vanadium, tin, kobalt, molybdeen en seleen) systematisch behandeld.

Allereerst zijn enige begrippen beschreven die belangrijk zijn om het gedrag van elementen in (min of meer) natuurlijke omgevingen te beoordelen. Ook wordt enige achtergrondinformatie gegeven over de geologische opbouw en ontstaanswijze van Nederland, omdat dit consequenties heeft voor de geochemie van de Nederlandse bodem. Daarna komen achtereenvolgens het voorkomen per element aan bod, de gesteenten, mineralen en bodems waarin ze zich concentreren, en het industriële gebruik van deze elementen. Dit laatste gegeven kan een aanwijzing vormen waar, en in welke vorm deze elementen gevonden kunnen worden, als ze van antropogene oorsprong zijn.

Downloads