Risicotoolbox (RTB)

De Risicotoolbox (RTB) is een instrument dat door het RIVM is ontwikkeld in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Het bevoegd gezag kan in het Besluit bodemkwaliteit kiezen voor het vaststellen van gebiedsspecifieke Lokale Maximale Waarden voor de toepassing van grond en bagger. Met behulp van de RTB berekent het bevoegd gezag het risiconiveau van gekozen Lokale Maximale Waarden en legt dit vast in een Nota Bodembeheer. De Nota licht toe:

  1. waarom deze Lokale Maximale Waarden zijn gekozen en
  2. waarom het bijbehorende risiconiveau voldoet voor de lokale situatie.

De basis van de RTB bestaat uit de uitgangspunten en methoden voor de risicobeoordeling in NOBO. RTB berekent op basis van ingevoerde concentraties per stof de humane, ecologische en landbouwrisico's voor de zeven verschillende bodemfuncties (waarvan drie met subfuncties) die zijn gedefinieerd binnen NOBO (Normstelling en bodemkwaliteitsbeoordeling).

Twee modules
De RTB bevat op dit moment modules voor:

  • Het berekenen van de gevolgen, in termen van risico's, van gekozen Lokale Maximale Waarden voor de mens, het ecosysteem en de landbouwproductie.
  • Het beoordelen van de risico's bij de actuele (water)bodemkwaliteit.

De eerste module toont de milieu hygiënische gevolgen van gekozen Lokale Maximale Waarden. Het richt zich op nog toe te passen grond en bagger, waarbij de biobeschikbaarheid van stoffen onbekend kan zijn. De mogelijkheden om hier rekening mee te houden zijn in deze module daarom beperkt.

De tweede module kan het bevoegd gezag gebruiken om te beoordelen wat het risiconiveau is bij de bestaande bodemkwaliteit. Deze module heeft meer mogelijkheden om meetgegevens die een relatie hebben met biobeschikbaarheid in te voeren, omdat aan bestaande bodems kan worden gemeten.

Het risiconiveau van Lokale Maximale Waarden
Lokale Maximale Waarden mogen een hoger risiconiveau vertegenwoordigen dan het risiconiveau van de door NOBO gedefinieerde generieke Maximale Waarden, maar er mag geen sprake zijn van onaanvaardbare risico's. Om dit te toetsen verwijst de RTB door naar het Saneringscriterium.

In het rapport Ken uw (water)bodemkwaliteit, de risico's inzichtelijk van Bodem+ en V&W kunt u vinden wat de mogelijkheden zijn voor het risiconiveau van de Lokale Maximale Waarden. Een artikel in nummer 3 van het blad Bodem van juni 2007 beschrijft hoe u met de RTB het bodembeheer kunt afstemmen op risico's. Ook een artikel in Land+Water nummer 10 van oktober 2007 geeft een goed en praktisch beeld van de mogelijkheden van de Risicotoolbox.

Stand van zaken
Via www.risicotoolbox.nl kunt u een keuze maken tussen de RTB voor landbodems en de RTB voor waterbodems.

Uitvoering
De projectleiding ligt bij het ministerie van VROM. RIVM voert het project uit. De begeleidingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers van IPO, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), Unie van Waterschappen, RWS (Rijkswaterstaat), VROM, Bodem+, NVPG en de BOG. Bij de invulling van de RTB is de begeleidingscommissie van het project Routeplanner lokale bodemambities betrokken. Het project is ondersteund door een extern bureau.

Meer informatie

Downloads

Externe links