Taskforce PFAS

De Minister voor Milieu en Wonen heeft in november 2019 de Taskforce PFAS ingesteld. In de taskforce PFAS werken de overheden en het bedrijfsleven samen onder voorzitterschap van Hans van der Vlist om acute regio-overschrijdende knelpunten in het grondverzet en baggerwerk als gevolg van PFAS op te lossen.

Oplossen van knelpunten

De taskforce geeft adviezen die de knelpunten oplossen en daarbij rekening houden met de regelgeving en met de bescherming van milieu en gezondheid. De taskforce adviseert rechtstreeks aan de minister en doet dat zodra haar advies over een bepaald knelpunt klaar is. De taskforce wordt opgeheven zodra het tijdelijk handelingskader is vervangen door het definitief handelingskader.

De taskforce werkt in ieder geval aan de volgende knelpunten:

 • omgaan met afvalwater via directe en indirecte lozingen uit depots en stortplaatsen
 • toepassen van grond en baggerspecie in diepe plassen

Vertegenwoordigers in de taskforce

In de Taskforce zijn de volgende organisaties en personen vertegenwoordigd:

 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat; L. van Duin
 • Rijkswaterstaat; R. Splitthoff
 • Inter Provinciaal Overleg (IPO); E van den Berg
 • Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)); M. Scheffer
 • Unie van Waterschappen (UvW); P.H. Daverveldt
 • Omgevingsdienst NL; R. Visser (ODZHZ)
 • Cumela (branchevereniging voor ondernemers in groen, grond en infra); J. Vrij
 • Vereniging Bouwend Nederland; A.M. Frissen
 • Transport en Logistiek Nederland (TLN); DJ. van Schaik
 • Vereniging van Waterbouwers; A. Vollebregt
 • Nederlandse Vereniging van Procesmatige Grondbewerkingsbedrijven en Vereniging Afvalbedrijven; H. Scharff

Aanmelden van knelpunten

De leden van de taskforce agenderen knelpunten uit de praktijk. Als u knelpunten ervaart die regio-overschrijdend zijn, kunt u deze melden bij de deelnemers van de Taskforce via uw vaste contactpersonen of via de helpdesk van Bodem+.

Richting een definitief Handelingskader PFAS

Ondertussen werken de overheden samen aan het definitief Handelingskader PFAS, dat opgenomen kan worden in de Regeling bodemkwaliteit. Input hiervoor zijn de resultaten van lopende onderzoeken van het RIVM en Deltares. Ook werkt het ministerie van IenW aan een algemene methodiek voor het omgaan met nieuwe en/of zeer zorgwekkende stoffen in het bodem- en watersysteem.