Uitvoeringsoverleg PFAS

De minister voor Milieu en Wonen stelde in november 2019 de Taskforce PFAS in. Deze is in 2020 overgegaan in het uitvoeringsoverleg PFAS. In het uitvoeringsoverleg werken de overheden en het bedrijfsleven samen onder voorzitterschap van Hans van der Vlist om acute regio-overschrijdende knelpunten in het grondverzet en baggerwerk als gevolg van PFAS op te lossen en om de implicaties van voorgenomen beleid voor de uitvoeringspraktijk te toetsen, te signaleren en met verbetersuggesties te komen.

Oplossen van knelpunten

Het uitvoeringsoverleg geeft adviezen die de knelpunten oplossen en daarbij rekening houden met de regelgeving en met de bescherming van milieu en gezondheid. Het uitvoeringsoverleg adviseert aan het Directeurenoverleg bodem (I&W-DGWB, I&W-DGMI, Rijkswaterstaat en IL&T) en het Bestuurlijk overleg bodem (I&W, VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), IPO en UvW). De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is voorzitter van dit laatste overleg.

Het uitvoeringsoverleg werkt onder andere aan de volgende onderwerpen:

  • de algemene methodiek niet genormeerde stoffen
  • beleidsregels diepe plassen
  • actieprogramma PFAS
  • vrijliggende diepe plassen en risico’s
  • vervolg EFSA opinie
  • ontwikkeling handreiking onbekende stoffen in afvalwaterlozingen
  • samenhang in stoffenbeleid
  • aandachtslocaties
  • wettelijke verankering van het Handelingskader

Vertegenwoordigers in het uitvoeringsoverleg

Het uitvoeringsoverleg bestaat uit een brede vertegenwoordiging van de uitvoeringspraktijk uit het publieke en private domein (Rijkswaterstaat, Gemeente, Havenbedrijf, Waterschap, Omgevingsdienst, Ingenieursbureaus, GWW sector, ProRail). De vertegenwoordigers zijn op basis van hun specifieke uitvoeringskennis gevraagd.

Aanmelden van knelpunten

De leden van het uitvoeringsoverleg agenderen knelpunten uit de praktijk. Als u knelpunten ervaart die regio-overschrijdend zijn, kunt u deze melden via de helpdesk van Bodem+.