Meldpunt bodemkwaliteit

Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen op of in de bodem of in het oppervlaktewater. Als u van plan bent om bouwstoffen, grond of baggerspecie toe te passen moet u dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kunt u ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m3 schone grond melden.

Het meldpunt en de Omgevingswet

Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet doet u de meeste meldingen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het Meldpunt bodemkwaliteit blijft daarna bestaan voor het raadplegen van oude meldingen en voor het indienen van meldingen die onder het overgangsrecht vallen. Vanaf dan zijn een groot aantal functies, zoals bepaalde type meldingen, stel een vraag en het telefoonboek, binnen het meldpunt niet meer te gebruiken.

Welke type meldingen onder het overgangsrecht vallen en u nog via het meldpunt moet indienen, kunt u vinden op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. De wijzigingen gaan in op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt.

Bevoegdheden

Het centrale meldpunt neemt geen bevoegdheden over. Het bevoegd gezag beoordeelt de melding. Wanneer de gemelde toepassing niet in overeenstemming is met het lokale beleid of wanneer de aangeleverde informatie van onvoldoende kwaliteit is, kan het bevoegd gezag dit aan de melder kenbaar maken. Als er gegevens in de melding ontbreken of als er aanvullende informatie nodig is, kan de melder de melding via het meldsysteem aanpassen. Het bevoegd gezag in het kader van het Bbk is in de regel de gemeente of de waterkwaliteitsbeheerder.

Hoe maakt u een account aan?

Melders kunnen zelf in het meldsysteem een account aanmaken. U vult uw bedrijfsgegevens, een gebruikersnaam en een wachtwoord in. Hierna ontvangt u een e-mail met een activeringslink. Door op deze link te klikken activeert u het account. Uw gebruikersnaam en wachtwoord geven u vervolgens toegang tot het meldsysteem.

Voor het bevoegd gezag maakt de meldkamer van het meldpunt een account aan. U kunt de gegevens voor het account opgeven aan de meldkamer. Als de meldkamer een account heeft aangemaakt, ontvangt u een e-mail met een gebruikersnaam, een wachtwoord en een activeringslink. Door op deze link te klikken activeert u het account. Vanaf dat moment kunt u met de gebruikersnaam en het wachtwoord in het meldsysteem inloggen.

Melden

De toepasser verstuurt zijn melding via het Meldpunt bodemkwaliteit. De melder krijgt een e-mailbevestiging van zijn melding. Het meldsysteem stuurt de melding direct door naar het bevoegd gezag. De melding bevat alle gegevens die de melder heeft ingevuld en de bijlagen die de melder heeft toegevoegd. Alle meldingen blijven bewaard in het meldsysteem. Melders kunnen alleen de eigen meldingen inzien en wijzigen. Het bevoegd gezag kan alleen meldingen in het eigen beheergebied inzien. De rijksinspectiediensten hebben toegang tot alle meldinformatie in het systeem.

Wat doet de meldkamer?

De meldkamer biedt technische ondersteuning en verwerkt schriftelijke meldformulieren. Daarnaast kunt u contact opnemen met de meldkamer als u suggesties hebt voor de verbetering van het meldsysteem of voor informatie over rapportagemogelijkheden.