Om sporttechnische eigenschappen te realiseren worden ook mengsels van rubbergranulaat met steenachtige materialen (bij. zand of lava) op en onder de kunstgrasvelden toegepast. Vallen dergelijke toepassingen onder het Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Om sporttechnische eigenschappen te realiseren worden ook mengsels van rubbergranulaat met steenachtige materialen (bij. zand of lava) op en onder de kunstgrasvelden toegepast. Vallen dergelijke toepassingen onder het Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

Op of onder kunstgrasvelden kunnen mengsels van rubbergranulaten met steenachtig materiaal worden toegepast. Denk hierbij aan de toepassing van rubbergranulaat gemengd met zand als instrooisel en de toepassing van rubbergranulaat gemengd met lavasteen als funderingsmateriaal. Deze mengsels van rubbergranulaat voldoen in de meeste gevallen aan de definitie van een steenachtige bouwstof. Het toepassen van een dergelijk (functioneel) mengsel valt daarom onder de werking van het Besluit bodemkwaliteit (zie de vraag Zijn bijmengingen met grond in een bouwstof toegestaan?).

Maar als het rubbergranulaat en het zand of lavasteen apart (in lagen) worden aangebracht, dan hebben we te maken aparte toepassingen, waarbij elk afzonderlijk materiaal aan de definitie van een steenachtige bouwstof moet worden getoetst om na te gaan of het Bbk van toepassing is. Hierbij valt de toepassing van het zand en lavasteen in ieder geval onder het Besluit bodemkwaliteit. Of ook de toepassing van het rubbergranulaat onder het besluit valt, wordt bepaald door het type rubbergranulaat (zie de vraag Valt de toepassing van instrooirubber op kunstgrasvelden onder het Besluit bodemkwaliteit?).

Bovenstaande geldt ook voor het hergebruik van (functionele) mengsels van rubbergranulaat met steenachtige materialen (zie de vraag Mogen bouwstoffen die vrijkomen bij de renovatie van een kunstgrasveld, zonder milieuhygiënische keuring hergebruikt worden?).