Zijn bijmengingen met grond in een bouwstof toegestaan?

Vraag

Zijn bijmengingen met grond in een bouwstof toegestaan?

Antwoord

Grond of baggerspecie mag niet bewust in bouwstoffen worden weggemengd. Dit is onder meer geregeld in de regelgeving voor inrichtingen of in die voor afvalstoffen. Zie hiervoor hoofdstuk D4 Vergunnen van menghandelingen uit het Beleidskader Landelijk Afvalbeheerplan (LAP).

In een partij bouwstoffen kan wel grond of baggerspecie zijn terechtgekomen (bijvoorbeeld bij ontgraving van bouwpuin voorafgaand aan het breken). Dit is niet meteen een reden om de partij bouwstoffen als zodanig af te keuren, hoewel grond en baggerspecie zijn uitgezonderd in de definitie van een bouwstof. Het derde lid van artikel 26 van het Bbk regelt dat de partij bouwstoffen met niet meer dan 20 gewichtsprocenten grond of baggerspecie mag zijn vermengd. Als teveel grond in de bouwstof aanwezig is, kan dit bijvoorbeeld worden afgezeefd.

Het gaat bij de bepaling in artikel 26 Bbk (maximaal 20% bijmengingen met grond toegestaan) niet om grond of baggerspecie die:

  • als grondstof wordt toegepast voor het maken van een bouwstof (zoals in beton)

  • inherent in de bouwstof aanwezig is (zoals in geïmmobiliseerde grond of drinkwaterreststoffen)

  • om civieltechnische redenen aanwezig is in de bouwstof (zoals in BSA-granulaat, bomengranulaat, daktuinsubstraat, mengsel van zand en rubbergranulaat als kunstgrasinstrooisel)

Dit is in artikel 26 van het Bbk tot uitdrukking gebracht door te spreken over: (voor zover deze geen functioneel onderdeel uitmaakt van de bouwstof).
Let op: sommige beoordelingsrichtlijnen voor het produceren van bouwstoffen stellen aanvullende eisen aan toegestane percentages bijmengingen met grond of baggerspecie.