In welke gevallen mag ik een afvalstof als grondstof gebruiken in een nieuwe bouwstof?

Vraag

In welke gevallen mag ik een afvalstof als grondstof gebruiken in een nieuwe bouwstof?

Antwoord

Het Besluit bodemkwaliteit stelt voor de bescherming van de bodem kwaliteitseisen aan onder meer toe te passen bouwstoffen, grond en baggerspecie. In de toelichting van het Besluit bodemkwaliteit wordt, onder verwijzing naar het afvalstoffenbeleid, aangegeven dat alleen partijen van vergelijkbare kwaliteit mogen worden samengevoegd, omdat anders sprake zou zijn van het wegmengen van verontreinigingen, wat onwenselijk is voor het milieu. Met het oog op het voorkomen van ongeclausuleerd wegmengen geldt, in aanvulling op de algemene uitgangspunten uit de vorige paragraaf én in aanvulling op hetgeen in het Besluit bodemkwaliteit is geregeld ten aanzien van de eindproducten, voor steenachtige materialen nog het onderstaande.

Het is in principe niet toegestaan om afvalstoffen die afzonderlijk niet voldoen aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit via mengen alsnog aan die eisen te laten voldoen. Wel is het toegestaan om bij de productie van een bouwstof afvalstoffen te gebruiken die op zichzelf niet voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit, mits:

  • de nuttige toepassing van de afvalstof in een bouwstof op grond van de minimumstandaard is toegestaan
  • én het bijdraagt aan de fysische en/of bouwtechnische eigenschappen van de bouwstof en daarmee de inzet van primaire grondstoffen uitspaart
  • én het gaat om het bijmengen van functionele hoeveelheden

Ter verduidelijking van het bovenstaande vindt u hieronder een voorbeeld uitgewerkt. Dit voorbeeld is informatief bedoeld.

AEC granulaten als toeslagmateriaal in beton

De bodemas die traditioneel vrijkomt bij afvalenergiecentrales (AEC) kan door een bewerking geschikt worden gemaakt voor toepassing als toeslagmateriaal voor beton (AEC-granulaat). Op basis van onderzoek naar betontechnologische, constructieve en duurzaamheidsaspecten van beton met AEC-granulaat is de CUR-Aanbeveling 116 opgesteld. In deze aanbeveling zijn regels opgenomen op basis waarvan AEC-granulaat kan worden toegepast als gedeeltelijke vervanging van zand en/of grind in niet-voorgespannen beton. Voor de productcertificatie is de beoordelingsrichtlijn 2507 "AEC granulaten als toeslagmateriaal voor beton" opgesteld.

Als de AEC-granulaten voldoen aan deze CUR aanbeveling 116 / BRL 2507 is voldoende geborgd dat de granulaten bijdragen aan de technische eigenschappen van het beton en dat het gaat om functionele toevoegingen.

Conclusie

Het toepassen van AEC-granulaten als zand en/of grindvervanging in beton is een nuttige toepassing en voldoet aan de minimumstandaard voor het be- en verwerken van AEC-bodemas. Het gebruik van AEC-granulaten als toeslagmateriaal in beton, dat voldoet aan de CUR-aanbeveling, is toegestaan.