Onder welke voorwaarden mogen bouwstoffen worden toegepast?

Vraag

Onder welke voorwaarden mogen bouwstoffen worden toegepast?

Antwoord

 1. Bouwstoffen mogen alleen worden toegepast in ‘werken'. Dit zijn functionele, nuttige toepassingen van bouwstoffen, zoals gebouwen, (spoor)wegen, bruggen, geluidswallen en dijken.
 2. Bovendien mag niet een grotere (of kleinere) hoeveelheid bouwstoffen worden toegepast dan voor de functie noodzakelijk is. Anders is sprake van het ontdoen van afvalstoffen.
 3. Bouwstoffen moeten terugneembaar worden toegepast en de bouwstoffen moeten worden verwijderd wanneer een werk zijn functie verliest.
 4. De kwaliteit van de toe te passen bouwstoffen moet voldoen aan de eisen van het Besluit bodemkwaliteit.

Voor IBC-bouwstoffen gelden aanvullende voorwaarden:

 1. IBC-bouwstoffen mogen nooit in oppervlaktewater worden toegepast.
 2. IBC-bouwstoffen moeten ten minste 1 maand voor de toepassing worden gemeld.
 3. IBC-bouwstoffen mogen alleen worden toegepast met isolatie-, beheers- en controle- (IBC)maatregelen.

IBC-maatregelen
De IBC-maatregelen houden onder andere het volgende in:

 1. Het ontwerp van het werk waarin de IBC-bouwstoffen worden toegepast moet zijn uitgewerkt en goedgekeurd door een daarvoor erkende instantie.
 2. Vanwege de beheersbaarheid moet minimaal 10.000 m3 in een aaneengesloten, herkenbaar geheel worden toegepast. Hierbij is het wel toegestaan dat een ophoging wordt onderbroken door bijvoorbeeld een viaduct.
 3. De bovenzijde en zijkanten van een IBC-bouwstof moeten worden voorzien van een isolerende voorziening.
 4. De onderzijde van de toe te passen IBC-bouwstof moet minimaal 0,5 meter boven het ontwerppeil van het grondwater liggen. Als standaard is hiervoor het niveau van het maaiveld aangehouden.
 5. Er moet controle en onderhoud plaatsvinden om de kwaliteit van de isolatie op peil te houden.