Hoe kunnen problemen met betrekking tot de drooglegging van een IBC bouwstof als gevolg van wijzigingen van een peilbesluit voorkomen worden?

Vraag

Hoe kunnen problemen met betrekking tot de drooglegging van een IBC bouwstof als gevolg van wijzigingen van een peilbesluit voorkomen worden?

Antwoord

In principe kan iedereen die belang heeft bij het wijzigen van een waterpeil een aanvraag indienen voor wijziging van het bestaande peilbesluit.

Vóórdat een peil wordt vastgesteld, vindt een belangenafweging plaats. Deze belangenafweging behoort transparant te zijn. Ook moet in een peilbesluit duidelijk gemaakt worden dat alle, rechtstreeks bij het peilbesluit betrokken belangen zijn meegewogen. Het is daarom van essentieel belang dat de aanwezigheid van een werk met een IBC-bouwstof in het betreffende gebied bekend is bij de waterbeheerder omdat wijzigingen in het oppervlaktewaterpeil consequenties kan hebben voor de drooglegging van de IBC toepassing.

De totstandkoming (of wijziging) van een peilbesluit valt onder de werking van de Algemene wet bestuursrecht, waarin onder meer de mogelijkheden voor inspraak en beroep zijn geregeld.