Mag een gemeente of provincie de toepassing van bouwmetalen verbieden?

Vraag

Mag een gemeente of provincie de toepassing van bouwmetalen verbieden?

Antwoord

Nee, de toepassing van de bouwmetalen kan in Nederland in principe niet verboden worden. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen wel diverse beleidsinstrumenten toepassen om emissies uit de bouw zoveel mogelijk te voorkómen (zorgplicht). Het bevoegd gezag kan sommige preventiemaatregelen vastleggen in een maatwerkvoorschrift of verordening. Alleen in een Provinciale Milieuverordening (PMV) kan de provincie voor grondwaterbeschermingsgebieden een verbod op het gebruik van bouwmetalen opnemen.
Meer informatie over maatwerkvoorschriften, verordeningen en preventieve maatregelen vindt u in de handleiding Gebiedsgericht beleid voor lozingen van hemelwater en grondwater, Infomil, april 2008