Waar moet ik aan voldoen zolang het toepassen van bouwmetalen niet onder het Besluit bodemkwaliteit valt?

Vraag

Waar moet ik aan voldoen zolang het toepassen van bouwmetalen niet onder het Besluit bodemkwaliteit valt?

Antwoord

Per 1-1-2008 is het hemelwaterbeleid in de wetgeving geïntroduceerd, waarmee het lozen van afstromend hemelwater in bodem en oppervlaktewater wordt toegestaan onder de voorwaarden van de algemene regels. Dit betreft het Activiteitenbesluit voor inrichtingen, het Besluit lozing afvalwater huishoudens voor particuliere huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen voor de rest. De concrete voorwaarde voor lozen van afstromend hemelwater in deze besluiten is de zorgplicht.

Als bouwmetalen op de voor Nederland gebruikelijk manier worden toegepast zijn er in het algemeen geen redenen eisen te stellen aan het lozen van afstromend hemelwater. Hierbij moet je denken aan huizen met zinken dakgoten en loodslabben, maar ook aan straatmeubilair en aan verzinkte vangrails. Heeft een huis echter een zinken gevel of een koperen dak dan kan dat wel aanleiding zijn om eisen te stellen aan de lozing, met name als het hemelwater rechtstreeks wegloopt in de bodem of in het oppervlaktewater.

Daarnaast kan de lokale waterkwaliteit aanleiding zijn aanvullende eisen te stellen, bijvoorbeeld als er in een oppervlaktewater een aantoonbaar kwaliteitsprobleem met een bepaald metaal is. Er worden dus geen eisen gesteld aan de bouwmetalen, maar wel aan de milieubelasting ten gevolge daarvan. Diverse oplossingen zijn denkbaar om de emissie van bouwmetalen te beperken (zie vraag 4 van deze FAQ-rubriek)."