Mogen composten die niet onder de Meststoffenwet mogen worden toegepast wel toegepast worden onder het Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Mogen composten die niet onder de Meststoffenwet mogen worden toegepast wel toegepast worden onder het Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

Ja, dit is toegestaan met inachtneming van de eisen die het Besluit bodemkwaliteit stelt.
Samengestelde grondproducten (mengsels van grond en groenproducten) die minder dan 10% organische stof bevat mogen volgens hoofdstuk III van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet niet als meststof worden verhandeld en toegepast. Dergelijke producten kunnen overeenkomstig de regels van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) als ‘grond’ worden toegepast. Bij het toepassen van grond onder het Bbk is het volgende van belang:

  • het materiaal moet voldoen aan de definitie van grond en baggerspecie (artikel 1 Bbk) en mag niet meer bodemvreemd materiaal bevatten dan toegestaan (artikel 34 Bbk en artikel 1.1 Regeling bodemkwaliteit)
  • het moet gaan om een toepassing die nuttig en functioneel is (artikel 5 en 35 Bbk)
  • de toepassing mag niet tot doel hebben de grond te verbeteren als bedoeld in de Meststoffenwet
  • de milieuhygiënische kwaliteit moet zijn vastgesteld zijn volgens een geldige milieuhygiënische verklaring (artikel 38 t/m 41 Bbk)
  • de milieuhygiënische kwaliteit van de toe te passen partij moet overeenkomen met de toepassingseisen die voor de betreffende locatie gelden (NB: grond die voldoet aan de Achtergrondwaarden uit bijlage B van de Regeling bodemkwaliteit mag altijd worden toegepast)
  • in veel gevallen moet de toepassing van de grond worden gemeld via http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl/ (NB: schone grond hoeft pas gemeld te worden vanaf een hoeveelheid van 50m3)

Zie voor meer informatie over het Besluit bodemkwaliteit de Handreiking Besluit bodemkwaliteit.