Wat is de reikwijdte van het begrip tijdelijke uitname?

Vraag

Wat is de reikwijdte van het begrip tijdelijke uitname?

Antwoord

In artikel 36, derde lid van het Besluit bodemkwaliteit is opgenomen dat het tijdelijk verplaatsen of uit de toepassing wegnemen van grond of baggerspecie is toegestaan zonder inachtneming van de artikelen 38 tot en met 64, als deze vervolgens, zonder te zijn bewerkt, op of nabij dezelfde plaats en onder dezelfde conditie opnieuw in die toepassing wordt aangebracht. De criteria ‘bewerken’, ‘op of nabij dezelfde plaats’ en ‘onder dezelfde condities’ worden in de artikelsgewijze toelichting van het Besluit verder toegelicht.

Dit houdt in dat als aan het bovenstaande wordt voldaan, de tijdelijke uitname is toegestaan zonder verplichte kwaliteitsbepaling, toetsing aan de functie en kwaliteit en meldingsverplichting. Overige bepalingen (zorgplicht en functionaliteit) en wetgeving (bijvoorbeeld Wbb, afvalstoffen- en arboregelgeving, Wro en Waterwet) blijven bij tijdelijke uitname onverminderd van kracht. In hoeverre een situatie onder tijdelijke uitname valt, is aan het decentrale bevoegd gezag.

Om het bevoegd gezag te ondersteunen bij het maken van de afweging ontwikkelde Bodem+ samen met de werkgroep Grond en Baggerspecie en het Implementatieteam Besluit bodemkwaliteit het Handvat tijdelijke uitname van grond en baggerspecie. Dit Handvat bevat een checklist met aandachtspunten bij de afweging of een situatie wel of niet onder tijdelijke uitname past.

Voor een overzicht van een aantal voorbeelden vanuit de natte uitvoeringspraktijk verwijzen wij u naar de website van de Helpdesk Water.