Is het vaststellen van een bodemfunctieklassenkaart door een gemeente verplicht? En wat zijn de consequenties bij het ontbreken van een dergelijke kaart?

Vraag

Is het vaststellen van een bodemfunctieklassenkaart door een gemeente verplicht? En wat zijn de consequenties bij het ontbreken van een dergelijke kaart?

Antwoord

Een bodemfunctieklassenkaart is verplicht in het generieke beleid. De kaart is immers nodig om als toepasser in het generieke beleid te bepalen aan welke bodemfunctieklasse de kwaliteit van de toe te passen grond of baggerspecie moet worden getoetst. De regels voor het maken van een bodemfunctieklassenkaart vindt u in bijlage J van de Regeling bodemkwaliteit.

Als er geen bodemfunctieklassenkaart is opgesteld, of als een locatie niet in een functie is ingedeeld, kan alleen grond of baggerspecie worden toegepast die voldoet aan de Achtergrondwaarden.

Ook voor de volgende situaties is een bodemfunctieklassenkaart nodig:

  • als instrument bij het toetsen van de kwaliteit van de leeflaag van een grootschalige toepassing. Zie voor meer informatie: vraag 5 in de FAQ over toetsings- en toepassingsregels
  • als instrument voor het vaststellen van de terugsaneerwaarde en kwaliteitseis voor leeflagen en aanvulgrond bij bodemsanering (zie de FAQ over circulaire bodemsanering en binnen het Besluit Uniforme Saneringen (vraag 16 in de FAQ over BUS).
  • voor gebieden die niet zijn ingedeeld op een bodemkwaliteitskaart, gelden de generieke regels uit het Besluit bodemkwaliteit en is een bodemfunctieklassenkaart van belang