Wat is het verschil tussen generiek en gebiedsspecifiek beleid?

Vraag

Wat is het verschil tussen generiek en gebiedsspecifiek beleid?

Antwoord

Gemeenten en waterkwaliteitsbeheerders kunnen ervoor kiezen om gebiedsspecifiek beleid vast te stellen. Dit houdt in dat zij normen kunnen vaststellen die strenger of soepeler zijn dan de landelijke (generieke) normen. Hierdoor is lokaal maatwerk mogelijk. Ook kunnen zij afwijkende (strengere) percentages aan toegestane bijmengingen met bodemvreemd materiaal stellen. Verder kan via gebiedsspecifiek beleid in een bodembeheernota worden aangegeven óf en onder welke voorwaarden bodemkwaliteitskaarten van andere (bijvoorbeeld aangrenzende) gemeenten als bewijsmiddel gelden voor het toepassen van grond.

Overige kenmerken van gebiedsspecifiek beleid zijn:

  • de lokale normen zijn onderbouwd door een risicobeoordeling met de risicotoolbox
  • de onderbouwing wordt vastgelegd in een Nota bodembeheer
  • een bodemkwaliteitskaart is verplicht
  • het standstill-beginsel geldt op gebiedsniveau en op stofniveau

Wanneer een lokale overheid geen gebiedsspecifiiek beleid maakt, geldt automatisch het generieke beleid.

Het uitgangspunt van het generieke beleid is dat de kwaliteit moet aansluiten bij de functie en dat de lokale bodemkwaliteit niet mag verslechteren (dubbele toets). De landelijke (generieke) normen en toetsingsregels zoals opgenomen in het Besluit en de Regeling bodemkwaliteit zijn hier van toepassing.

Overige kenmerken van het generieke beleid zijn:

  • een functieklassenkaart is verplicht, de bodemkwaliteitskaart is een keuzeoptie
  • bij waterbodems wordt alleen aan de kwaliteit getoetst (geen functietoets)
  • het standstill-beginsel geldt op locatie- en klassenniveau (niet op stofniveau)

Een uitgebreide toelichting op het maken en vaststellen van generiek en gebiedsspecifiek beleid vindt u in de Handreiking Besluit bodemkwaliteit. Daar vindt u ook een stappenplan om u te ondersteunen bij het maken van een keuze tussen generiek en gebiedsspecifiek beleid. Binnen Rijkswaterstaat is een eigen stappenplan beschikbaar voor gebiedsspecifiek beleid voor de Rijkswateren. Daarnaast is voor het kiezen en opnemen van verbredingsthema’s in het bodembeleid een stappenplan beschikbaar via http://www.bodemambities.nl/.