Moet ik in geval van samenvoegen van partijen grond en baggerspecie kwalibo-erkend zijn voor BRL9335 of BRL 7500?

Vraag

Moet ik in geval van samenvoegen van partijen grond en baggerspecie kwalibo-erkend zijn voor BRL9335 of BRL 7500?

Antwoord

Ja. Artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit schrijft voor dat het samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie tot een partij die groter is dan 25m3, alleen is toegestaan, als deze:

  1. in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld en
  2. zijn gekeurd en samengevoegd overeenkomstig BRL 9335 of BRL7500 door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning

Het samenvoegen van verschillende partijen verontreinigde grond of baggerspecie vooruitlopend op bewerking valt niet onder de BRL 9335. De samenvoegregels (clusteren) vooruitlopend op bewerking van grond of baggerspecie zijn opgenomen in BRL 7500 en bijbehorende protocollen. De samenvoegregels vooruitlopend op stort van grond zijn opgenomen in de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006.

Samenvoegen van herbruikbare grond met herbruikbare grond
Samenvoegen is alleen toegestaan voor zover sprake van dezelfde kwaliteitsklasse (< Achtergrondwaarde, Wonen of Industrie) en onder erkenning van de BRL 9335.

Protocol 9335-1 geeft de mogelijkheid om kleine partijen grond van onbekende kwaliteit op basis van beperkte voorinformatie op te bulken tot een partij van maximaal 100 ton. Dit volgt onder andere uit hoofdstuk 18 van het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) als uitwerking van Hoofdstuk 10 Wet milieubeheer: "Een menghandeling mag niet tot gevolg hebben dat een van de afvalstoffen (of beide) op een laagwaardiger wijze wordt verwerkt".

Samenvoegen van herbruikbare grond met niet-herbruikbare grond
Het is niet toegestaan om herbruikbare (dat wil zeggen onder het Besluit bodemkwaliteit toepasbare) grond te mengen met grond die niet toepasbaar is volgens het Besluit bodemkwaliteit. Dit volgt onder andere uit hoofdstuk 18 van het Landelijk Afvalbeheer Plan (LAP) en in het bijzonder in paragraaf VI onder 2 van het Sectorplan 39 (Grond).

Samenvoegen van niet-herbruikbare grond met niet-herbruikbare grond
Deze vorm van samenvoegen mag alleen voorafgaand aan de procesmatige bewerking (reiniging) en onder erkenning voor de BRL 7500. Samenvoegen van partijen niet toepasbare grond of baggerspecie is uitsluitend toegestaan als verwerking via eenzelfde reinigingstechniek gaat met als doel dat separate reiniging (dat wil zeggen gebruikmakend van één techniek) tot eenzelfde kwaliteit van eind- en restproducten leidt. Randvoorwaarden hiervoor zijn te vinden in BRL 7500 (Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie).

Als het samenvoegen plaatsvindt voorafgaand aan het storten (met verklaring van niet reinigbaarheid), is de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond van toepassing en moet het samenvoegen plaatsvinden door een BRL 9335 erkend bedrijf. Paragraaf 6.3.6 van protocol 9335-1 geeft de mogelijkheid om kleine partijen niet reinigbare grond (tot 100 ton) samen te voegen tot één partij van maximaal 500 ton, waarvoor een verklaring van niet reinigbaarheid aangevraagd kan worden. Ook als de inrichting zelf niet de procesmatige bewerking uitvoert, maar toch niet herbruikbare partijen samenvoegt, geldt de erkenningsplicht.

Omgaan met illegaal samengevoegde partijen grond
Uit artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit volgt dat het samenvoegen van partijen grond of baggerspecie tot een partij met omvang groter dan 25m3 uitsluitend is toegestaan door een instelling die erkend is voor de BRL 9335 of BRL SIKB 7500. Toch komt het in de praktijk voor dat illegaal partijen grond of baggerspecie worden samengevoegd.

In paragraaf 6.3.5 van protocol 9335-1 is een mogelijkheid beschreven om illegaal samengevoegde partijen te legaliseren. Deze mogelijkheid is voorbehouden aan organisaties die erkend zijn voor de BRL 9335 en protocol 9335-1. Het is dus niet toegestaan dat een illegaal samengevoegde partij alleen door een BRL 1000 erkend wordt ingekeurd via een partijkeuring volgens protocol 1001 zonder de betrokkenheid van een BRL 9335 erkend bedrijf.