Is het toegestaan om een partij grond of bagger op te splitsen in meerdere deelpartijen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Vraag

Is het toegestaan om een partij grond of bagger op te splitsen in meerdere deelpartijen? Zo ja, onder welke voorwaarden?

Antwoord

Ja, het is toegestaan om een partij op te splitsen in deelpartijen. Wel is degene die de splitsing uitvoert volgens art 4.3.1 van de Regeling bodemkwaliteit verantwoordelijk om het volgende in de administratie vast te leggen:

  • de relatie tussen de deelpartij en de oorspronkelijke partij
  • de persoon of instelling die de splitsing heeft uitgevoerd
  • de datum waarop de splitsing is uitgevoerd

Als de gesplitste partij wordt toegepast, moeten bij de melding deze splitsingsgegevens overlegd worden. Alleen voor schone grond (<Achtergrondwaarden) is het melden van deze gegevens niet verplicht.

Verder is relevant dat bepaalde beoordelingsrichtlijnen (BRL) nadere voorwaarden hebben gesteld aan het opsplitsen van partijen. Zo stelt paragraaf 6.9.2 van protocol 9335-1 verdere eisen aan het splitsen van samengevoegde partijen. Zo mag een samengevoegde partij die niet gekwalificeerd is als schone grond (< Achtergrondwaarde) alleen gesplitst worden in deelpartijen van ten minste 500 ton, of, in geval de samengevoegde partij via mechanisch zeven is gehomogeniseerd, in deelpartijen van ten minste 100 ton.

Daarnaast zijn certificaathouders verplicht in de milieuhygiënische verklaring die aan de afnemers van grond of baggerspecie wordt verstrekt, informatie op te nemen dat de hiervoor beschreven beperkingen voor het splitsen van (deelpartijen van) een samengevoegde partij ook gelden voor de afnemers van een (deel)partij. Een afnemer van een partij mag volgens het vierde lid van artikel 4.3.1 een samengevoegde partij uitsluitend afsplitsen volgens de voorwaarden die zijn genoemd in de BRL 9335. Als de afnemer zich hier niet aan houdt, beschikt hij niet over een geldige milieuhygiënische verklaring over de partij grond of baggerspecie waarop de verklaring betrekking heeft.