Hoe dien je om te gaan bij de toetsing van meetwaarden beneden de rapportagegrens?

Vraag

Hoe dien je om te gaan bij de toetsing van meetwaarden beneden de rapportagegrens?

Antwoord

De regels zijn opgenomen in bijlage G onderdeel IV van de Regeling bodemkwaliteit. Bij meetwaarden beneden de detectiegrens (<-waarde) is het van belang om na te gaan of sprake is van een verhoogde rapportagegrens ten opzichte van AS3000 of aantoonbaarheidsgrens uit AP04 (zie http://www.sikb.nl/ voor de betreffende normdocumenten onder AS3000 en AP04). De laboratoria moeten minimaal voldoen aan de vereiste rapportagegrens in AS3000 dan wel de aantoonbaarheidsgrens in AP04 en zijn verplicht een verhoogde rapportagegrens (bijvoorbeeld als gevolg van een matrixstoring) duidelijk aan te geven op het analysecertificaat.

Toetsing individuele waarde

Bij een resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 dan wel < vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde waarden. Indien het laboratorium bij een meetwaarde een verhoogde rapportagegrens aangeeft (dit is hoger dan de vereiste rapportagegrens AS3000 dan wel de vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04), dan dient de desbetreffende verhoogde rapportagegrens te worden vermenigvuldigd met 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de van toepassing zijnde waarden.

Toetsing somwaarden of gemiddelden

Bij het berekenen van een somwaarde, het rekenkundig gemiddelde en een percentielwaarde worden voor de individuele componenten de resultaten < vereiste rapportagegrens AS3000 dan wel < vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04 vermenigvuldigd met 0,7.

Indien alle individuele waarden als onderdeel van de berekende waarde het resultaat < vereiste rapportagegrens AS3000 dan wel < vereiste aantoonbaarheidsgrens AP04 hebben, mag de beoordelaar ervan uit gaan dat de kwaliteit van de grond, baggerspecie, bodem of bodem onder oppervlaktewater voldoet aan de van toepassing zijnde Achtergrondwaarden of Maximale waarden. Deze regel geldt niet voor de msPAF metalen en msPAF organische stoffen.