Hoe bepaal je de gemiddelde kwaliteit van de bodem bij locaties of gebieden waarbij sprake is van heterogeniteit?

Vraag

Hoe bepaal je de gemiddelde kwaliteit van de bodem bij locaties of gebieden waarbij sprake is van heterogeniteit?

Antwoord

Het Besluit bodemkwaliteit gaat uit van de gemiddelde kwaliteit van toe te passen partijen bouwstoffen, grond en baggerspecie of de te bepalen bodemkwaliteitszones bij het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart. De heterogeniteit speelt geen rol bij de beoordeling van de kwaliteit van de partij of bodemkwaliteitszone, maar nadrukkelijk wel bij de totstandkoming van een partij of bodemkwaliteitszone.

Het besluit bevat zelf weinig regels over hoe toe te passen partijen tot stand moeten komen, dat volgt meer uit richtlijnen en protocollen en het zorgplichtbeginsel en anti-mengbeginsel c.q. BRL SIKB 9335 samenvoegen van partijen.

In de richtlijn bodemkwaliteitskaarten is voor bodemkwaliteitszones aangegeven dat bij de indeling van zones rekening moet worden gehouden met ruimtelijke variabiliteit. Ofwel, als in één hoek van een zone alle hoge waarnemingen worden gevonden, moet je deze hoek als een aparte zone definiëren.

Een vergelijkbaar principe geldt ook bij het tot stand komen van partijen bouwstoffen, grond en baggerspecie. Bij het ontgraven of samenvoegen (door een erkende bodemintermediair) moet rekening worden gehouden met de variabiliteit in kwaliteit. Ook bij een in-situ bodemonderzoek voor het vaststellen van de kwaliteit van de ontvangende bodem kan dit principe gehanteerd worden. Als uit ruimtelijke eenheden, deellocaties of vakken van (water)bodemonderzoeken blijkt dat sprake is van eenheden/vakken met verschillende kwaliteit, dan mogen dergelijke deelpartijen met verschillende classificaties uiteraard niet worden vermengd bij en na ontgraving. Zo wordt voorkomen dat bijvoorbeeld niet toepasbare partijen worden weggemengd in een partij die toepasbaar is. Separate ontgraving van een partij moet hierbij redelijkerwijze technisch uitvoerbaar zijn.