Kan volgens het Besluit bodemkwaliteit verboden worden dat een partij grond met (wortel)resten van invasieve exoten wordt toegepast?

Vraag

Kan volgens het Besluit bodemkwaliteit verboden worden dat een partij grond met (wortel)resten van invasieve exoten wordt toegepast?

Antwoord

Nee, het is niet mogelijk om via het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) af te dwingen dat grond met resten van invasieve exoten (bijvoorbeeld de Japanse Duizendknoop) niet mag worden toegepast. Het Bbk stuurt voornamelijk op milieuhygiënische criteria en geeft afwegingsruimte in de vorm van gebiedsspecifiek beleid voor het vaststellen van afwijkende Lokale Maximale Waarden, het accepteren van bodemkwaliteitskaarten van andere bestuursorganen als geldige milieuhygiënische verklaring en het vaststellen van een afwijkend percentage bodemvreemd materiaal in toe te passen partijen grond en baggerspecie dat lager is dan 20% voor bijmengingen bestaande uit steenachtig materiaal en hout.

Voor invasieve exoten is de Europese verordening Invasieve exoten van toepassing. Artikel 24 van deze verordening zegt: “Na de introductie van invasieve uitheemse soorten zijn maatregelen voor de vroegtijdige detectie en snelle uitroeiing ervan van cruciaal belang om te voorkomen dat de invasieve uitheemse soorten zich vestigen en verspreiden. De meest doeltreffende en kosteneffectieve maatregel bestaat er vaak in de gehele populatie zo snel mogelijk uit te roeien, zolang het aantal exemplaren nog beperkt is. Indien het niet haalbaar is de populatie uit te roeien of de kosten voor de uitroeiing niet opwegen tegen de sociale, economische en milieuvoordelen op lange termijn, moeten maatregelen worden genomen om de populatie in te dammen en te beheersen. De beheersmaatregelen moeten evenredig zijn met de gevolgen voor het milieu en voldoende rekening houden met de biogeografische en klimatologische omstandigheden in de betrokken lidstaat.” Het niet toepassen van grond waar deze invasieve exoot in aanwezig is kan wel bijdragen aan het “indammen en beheersen”. Wij raden aan om met het bevoegd gezag af te stemmen hoe hiermee om te gaan. Lees meer over invasieve exoten op de website van RVO of op de website van de provincies.

Daarnaast is het mogelijk om contractueel af te spreken dat de toe te passen grond vrij is van resten van invasieve exoten.