Welke norm geldt voor chloride bij toepassing van grond en baggerspecie?

Vraag

Welke norm geldt voor chloride bij toepassing van grond en baggerspecie?

Antwoord

Voor het toepassen van grond en baggerspecie zijn binnen het generieke beleidskader van het Besluit bodemkwaliteit geen normwaarden voor chloride opgenomen. Alleen voor het toepassen van zeezand geldt een norm van maximaal 200 mg/kg ds.

Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloridegehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde (Chloride, voetnoot 3 van tabel 1, Bijlage A, en voetnoot 5 van tabel 2, Bijlage B, Regeling bodemkwaliteit).

Het ontbreken van een norm betekent niet dat chloride geen criterium is bij de beoordeling van het toepassen van grond of baggerspecie. Er moet namelijk wel rekening worden gehouden met andere wetgeving (zoals bijvoorbeeld de Wet bodembescherming (zorgplicht), Waterwet, Flora- en faunawet) en de zorgplicht vanuit het Besluit bodemkwaliteit.

Daarnaast kunnen er andere beleidsdoelen in het gebied van toepassing zijn (bijvoorbeeld verzoeting van een bepaald gebied, ecologisch beheer). Er zijn decentrale overheden die in hun eigen beleid sturing geven aan het toepassen van grond en baggerspecie met (van nature) verhoogde chloride gehalten. Een voorbeeld hiervan is de Bodembeheernota zout naar smaak van de provincie Groningen. En acht noordelijke waterschappen hebben in een richtlijn een verdere invulling gegeven aan de zorgplicht uit het Besluit bodemkwaliteit.