Hoe zit het met de toetsingsregel van de bodemkwaliteitsklasse Wonen voor de ontvangende (water)bodem?

Vraag

Hoe zit het met de toetsingsregel van de bodemkwaliteitsklasse Wonen voor de ontvangende (water)bodem?

Antwoord

Uitgangspunt bij de indeling in kwaliteitsklassen van de ontvangende (water)bodem, is dat de rekenkundige gemiddelden van de gemeten stoffen moeten voldoen aan de Maximale Waarden die horen bij de klassegrenzen van de klassen wonen en industrie voor grond en de klassen A en B voor baggerspecie. Hierop is één uitzondering, namelijk voor het indelen van een bodemkwaliteitszone of een locatie waarop grond of baggerspecie wordt toegepast in de bodemkwaliteitsklasse wonen. Hiervoor geldt een bijzondere toetsingsregel. Hiermee wordt voorkomen dat een gebied op basis van de overschrijding van één parameter de bodem wordt ingedeeld in de bodemkwaliteitsklasse industrie. Dit zou in de praktijk de ongewenste situatie kunnen opleveren dat ook voor alle overige stoffen minder strenge eisen gelden en de concentraties kunnen toenemen tot de maximale waarde industrie, waardoor de kwaliteit van het gebied verslechtert.

Deze toetsingsregel is opgenomen in artikel 4.10.2 van de Regeling bodemkwaliteit en is als volgt:
De kwaliteit van de bodem overschrijdt niet de Maximale Waarden voor de kwaliteitsklasse wonen wanneer bij meting van ten minste X stoffen maximaal Y stoffen verhoogd zijn ten opzichte van de Maximale Waarden voor de kwaliteitsklasse wonen (zie tabel 5.2 voor de X- en Y-waarden). De verhoging mag per stof ten hoogste de Maximale Waarde voor de kwaliteitsklasse wonen vermeerderd met de Achtergrondwaarde voor die stof bedragen, waarbij voor alle stoffen geldt dat de gehalten van de gemeten stoffen kleiner zijn dan of gelijk zijn aan de Maximale Waarden voor de kwaliteitsklasse industrie.
Tabel: X- en Y- waarden voor de toetsingsregel voor de bodemkwaliteitsklasse wonen

Tabel: X- en Y- waarden voor de toetsingsregel voor de bodemkwaliteitsklasse wonen

X*

7

16

27

37

Y

2

3

4

5

*hiermee wordt het aantal toetsbare gemeten stoffen bedoeld (bijvoorbeeld de meting van som PAK 10 wordt als één meting geteld)
Let op: Deze toetsingsregel geldt alleen voor de indeling van de ontvangende bodem in een kwaliteitsklasse. Voor de indeling van een partij toe te passen grond of baggerspecie geldt deze toetsingsregel niet.