Op een locatie worden gedurende een langere periode meerdere partijen grond kortdurend opgeslagen. Niet altijd zal de kwaliteit en eindbestemming op voorhand bekend zijn. Kan de opslag van deze partijen plaatsvinden onder het Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Op een locatie worden gedurende een langere periode meerdere partijen grond kortdurend opgeslagen. Niet altijd zal de kwaliteit en eindbestemming op voorhand bekend zijn. Kan de opslag van deze partijen plaatsvinden onder het Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

Het is alleen mogelijk om op een locatie meerdere partijen op te slaan als voor alle individuele partijen wordt voldaan aan alle voorwaarden uit het Bbk voor tijdelijke opslag:

  • de tijdelijke opslag wordt per partij gemeld aan het bevoegd gezag Bbk
  • duur van de opslag is per partij niet langer dan 3 jaar
  • de kwaliteit van iedere opgeslagen partij moet voldoen aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem
  • per partij moet de eindbestemming én de voorziene periode van opslag binnen 6 maanden na start van de opslag zijn aangegeven

De opslag van één of meer partijen grond die elk voldoen aan het Bbk is niet melding- of vergunningplichtig in het kader van het Activiteitenbesluit of Bor.

Als voor de opslag van een partij niet geheel wordt voldaan aan het Bbk  is een melding of vergunning verplicht, afhankelijk van de kwaliteit en hoeveelheid van de grond. Dit kan het geval zijn als bijvoorbeeld de duur van de opslag en eindbestemming niet (tijdig) bekend zijn.

Als op de opslaglocatie ook andere activiteiten plaatsvinden, wordt de locatie als een inrichting gezien waarop het Activiteitenbesluit of een omgevingsvergunning van toepassing is, en gelden veelal al algemene regels of vergunningvoorschriften. Voor de opslag moet dan een melding onder het Activiteitenbesluit plaatsvinden óf de omgevingsvergunning moet worden uitgebreid. Zie hiervoor ook het handvat opslag grond en baggerspecie en de HUM Bbk hoofdstuk 6.

Verder moet de opslag mogelijk zijn vanuit andere wet- en regelgeving (onder andere Wro of APV), passen binnen het bestemmingsplan en moet rekening worden gehouden met de zorgplicht.

Het voor een langere periode (> 6 maanden) repeterend opslaan van individuele partijen grond (duur < 3 jaar) kan worden gezien als een bedrijfsmatige handeling. Hiervoor is een Omgevingsvergunning of melding Activiteitenbesluit noodzakelijk.