Gelden er in of naast het Besluit bodemkwaliteit nog andere voorwaarden, bijvoorbeeld voor geluidshinder, voor de opslag van grond en bagger?

Vraag

Gelden er in of naast het Besluit bodemkwaliteit nog andere voorwaarden, bijvoorbeeld voor geluidshinder, voor de opslag van grond en bagger?

Antwoord

Ja, het Besluit bodemkwaliteit biedt slechts de milieuhygiënische randvoorwaarden voor de opslag van grond en baggerspecie. Net als bij het toepassen van grond en baggerspecie is allereerst van belang of opslag op een bepaalde locatie is toegestaan. Hierin is de Wet ruimtelijke ordening leidend. In het kader van de ruimtelijke ordening dient het bevoegde gezag namelijk te beoordelen hoe de opslag zich verhoudt tot andere ruimtelijke aspecten.

Daarnaast kunnen privaatrechtelijke aspecten een rol spelen, zoals het verkrijgen van toestemming van de perceeleigenaar. Bestemmingsplannen of andere ruimtelijke plannen bieden niet altijd handvatten om aspecten als geluids- en stankhinder voldoende af te vangen. Als de gemeente hier voor haar gemeente toch specifieke regels aan wil stellen, bijvoorbeeld de opslag van grond in een woongebied, dan biedt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) een mogelijkheid om hier voorwaarden aan te stellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld ook voor evenementen. Vanuit de Wbb (art. 13) en Wm (art. 1.1a) geldt daarnaast een zorgplicht die ook van toepassing is op bijvoorbeeld het voorkomen van verstuiving van grond uit een depot.