Valt de opslag van grond en baggerspecie ter plaatse van een inrichting (bijvoorbeeld verwerker of grondbank) onder het Besluit bodemkwaliteit?

Vraag

Valt de opslag van grond en baggerspecie ter plaatse van een inrichting (bijvoorbeeld verwerker of grondbank) onder het Besluit bodemkwaliteit?

Antwoord

Als de opslag plaatsvindt binnen een inrichting is de Wabo of het Activiteitenbesluit van toepassing. De opslag valt dan niet onder het Besluit bodemkwaliteit. De kwaliteit van het opgeslagen materiaal bepaalt of en zo ja welke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen getroffen moeten worden. Is de kwaliteit van de opgeslagen partij gelijk of van een betere kwaliteit dan de ontvangende bodem, dan zijn geen aanvullende maatregelen noodzakelijk. Is dit niet het geval dan moeten er bodembeschermende voorzieningen en maatregelen worden getroffen om te komen tot een verwaarloosbaar risico.

Lees meer hierover in het Handvat opslag grond en baggerspecie. U moet wel nagaan of de inrichting de (verontreinigde) grond op basis van de acceptatiecriteria (veelal vastgelegd in de vergunning) wel mag accepteren.