Onder welke voorwaarden mag grond en baggerspecie onder het Besluit bodemkwaliteit worden opgeslagen?

Vraag

Onder welke voorwaarden mag grond en baggerspecie onder het Besluit bodemkwaliteit worden opgeslagen?

Antwoord

Het Besluit bodemkwaliteit maakt onderscheid tussen verschillende vormen van tijdelijke opslag, die vooraf gaan aan een definitieve toepassing. De verschillende vormen en de bijbehorende voorwaarden zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Vormen van tijdelijke opslag en bijbehorende voorwaarden
Vorm van tijdelijke
opslag
Voorwaarden van het Besluit
Maximale
duur van de
opslag
Kwaliteitseisen Meldingsplicht
Kortdurende opslag 6 maanden * Ja
Tijdelijke opslag op landbodem 3 jaar Kwaliteit moet voldoen aan de kwaliteitsklasse van de ontvangende bodem. Ja,
met duur van de opslag en eindbestemming
Tijdelijke opslag in oppervlakte-waterlichaam 10 jaar Kwaliteit moet voldoen aan kwaliteitsklasse van de ontvangende waterbodem Ja,
met duur van de opslag en eindbestemming
Weilanddepot:
opslag van baggerspecie op aangrenzend perceel
3 jaar Alleen baggerspecie die voldoet aan de normen voor verspreiding over aangrenzende percelen Ja,
met duur van de opslag en eindbestemming
Opslag bij tijdelijke uitneming Looptijd van de werkzaamheden - Nee

Toelichting tabel:
* volgens artikel 36 Bbk is het Bbk niet van toepassing op de volgende handelingen:

  • het toepassen van grond of baggerspecie waarvan de samenstelling de interventiewaarde overschrijdt, tenzij artikel 44, tweede lid, of artikel 45, tweede lid van toepassing is. Dit houdt in dat grond/baggerspecie die niet onder de reikwijdte van het Bbk valt niet kortdurend mag worden opgeslagen. Dit impliceert dat de kwaliteit van de grond/baggerspecie bekend moet zijn voor opslag mag plaatsvinden. Het Bbk schrijft niet voor hoe de kwaliteit moet worden vastgesteld. Volgens artikel 36 Bbk moet de kwaliteit wel aannemelijk worden gemaakt. Als bewijs kan bijvoorbeeld een NEN5740 onderzoek en/of de bodemkwaliteitskaart (vastgesteld volgens het Bbk) gelden. Bij een volgende wijziging van het Bbk wordt de bewijsvoering over de kwaliteitseisen bij kortdurende opslag nader uitgewerkt.

Tijdelijke opslag van individuele partijen korter dan 3 jaar, die wel repeterend plaatsvindt op dezelfde locatie in een periode van meer dan 3 jaar wordt beschouwd als een bedrijfmatige handeling. Of deze situatie een WABO-vergunning milieu nodig heeft volgt uit categorie 28 van bijlage I onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

In onderdeel 28.10 staat, anders dan bij andere categorieën, een lijst van activiteiten met afval die zijn toegestaan zonder dat een omgevingsvergunning milieu nodig is. Als een activiteit met afval hier niet staat is dus wel een omgevingsvergunning milieu nodig. Als de activiteit hier wel staat valt de activiteit on het activiteiten besluit en moet men deze bij het bevoegde gezag melden.

In het geval van bedrijfsmatige tijdelijke opslag van individuele partijen, gaat het specifiek om de volgende uitzonderingen van BOR, bijlage I onderdeel C, categorie 28.10:

26°. het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie, waarop het Besluit bodemkwaliteit van toepassing is;

27°. het opslaan van ten hoogste 10.000 kubieke meter grond en baggerspecie die voldoet aan de eisen van de artikelen 39, 59 of 60 van het Besluit bodemkwaliteit;

34°. het verdichten van de onder 1 tot en met 33 genoemde categorieën van afvalstoffen binnen de aangegeven grenzen voor zover het niet gevaarlijke afvalstoffen betreft;

35°. het overslaan en scheiden en opbulken van de onder 1 tot en met 33 genoemde categorieën van afvalstoffen binnen de aangegeven grenzen.

36°. het mengen van afvalstoffen binnen de onder 1 tot en met 33 genoemde categorieën, waarbij bij de categorieën 10a° tot en met 10c° alleen het mengen voorafgaand aan afvalstoffenbeheer wordt bedoeld;

37°. het mengen van afvalstoffen, niet zijnde gevaarlijke afvalstoffen, van de onder 1 tot en met 33 genoemde categorieën binnen de aangegeven grenzen met andere stoffen of materialen, niet zijnde afvalstoffen.

Voldoet u aan deze eisen, dan moet u zich melden voor het activiteitenbesluit. Het toepassen van bouwstoffen, grond of baggerspecie moet u melden via het Meldpunt bodemkwaliteit.