Hoe kan aangetoond worden dat een milieuhygiënische verklaring bij een partij hoort?

Vraag

Hoe kan aangetoond worden dat een milieuhygiënische verklaring bij een partij hoort?

Antwoord

Bij het toepassen van een partij grond, baggerspecie of bouwstof onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) is de aanwezigheid en representativiteit van een milieuhygiënische verklaring van belang. Hierbij is een belangrijk aandachtspunt of de toegepaste partij en de milieuhygiënische verklaring ook daadwerkelijk bij elkaar horen. Zeker als de partij één of meerdere keren verhandeld, getransporteerd en/of gesplitst is.

Afleverbon

Voor bouwstoffen is in artikel 28 van het Bbk aangegeven dat bij de betreffende partij naast een milieuhygiënische verklaring ook een afleveringsbon aanwezig moet zijn. In artikel 3.7.2 van de Rbk is aangegeven welke gegevens de afleveringsbon moet bevatten en in welke situaties geen afleveringsbon noodzakelijk is (bijvoorbeeld bij een partijkeuring). Voor grond en baggerspecie stelt het Bbk de afleveringsbon niet verplicht. Wel worden er zowel voor bouwstoffen als voor grond en baggerspecie eisen gesteld aan de verschillende milieuhygiënische verklaringen (§ 3.4 t/m 3.7 en 4.3 van de Rbk). Verder bevatten de meeste erkende kwaliteitsverklaringen (BRL’s) verplichtingen aan de producenten om leveringsbonnen of grondbewijzen af te geven bij geleverde partijen.

Gebruik milieuhygiënische verklaring in de keten

De relatie tussen een partij en een milieuhygiënische verklaring kan gemaakt worden door gebruik te maken van administratieve gegevens zoals een melding Besluit bodemkwaliteit, afleveringsbonnen, weegbonnen en/of transportdocumenten zoals begeleidingsformulieren, die refereren naar de bijbehorende milieuhygiënische verklaring.

Voor meer informatie over verplichtingen bij transport van afvalstoffen wordt verwezen naar de brochure ‘Transport van Afval’.
Voor meer informatie over het toezien op het juist gebruik van een milieuhygiënische verklaring wordt verwezen naar bladzijden 87 en 106 van de HUM Bbk.

Splitsten van partijen

Voor zowel grond en baggerspecie als bouwstoffen geldt dat bij splitsing van een partij, gebruik gemaakt kan worden van de milieuhygiënische verklaring van de oorspronkelijke partij. Wel gelden enkele administratieve verplichtingen voor diegene die de partij gesplitst heeft. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 3.7.3 (bouwstoffen) en artikel 4.3.1 (grond en baggerspecie) van de Rbk. Aan het splitsen van een partij die bestaat uit samengevoegde partijen gelden bepaalde voorwaarden. Deze staan vermeld in artikel 4.3.1 van de Rbk en paragraaf 6.9 van protocol 9335-1.

Samenvoegen van partijen

Bij het samenvoegen van verschillende partijen gelden bijzondere regels. Hiervoor wordt verwezen naar artikel 3.7.4 (bouwstoffen) en 4.3.2 (grond en baggerspecie) van de Rbk. Bij grond en baggerspecie mag het samenvoegen alleen gebeuren door BRL 9335 of BRL 7500 erkende instanties. De BRL 9335 geeft de mogelijkheid om bij het samenvoegen van partijen die allemaal afzonderlijk al voorzien zijn van een milieuhygiënische verklaring, op het grondbewijs dat onder BRL 9335 wordt afgegeven, te verwijzen naar de oorspronkelijke milieuhygiënische verklaringen.

Voor bouwstoffen kan gebruik gemaakt worden van de milieuhygiënische verklaringen van de oorspronkelijke partijen, mits het om dezelfde soort bouwstof gaat. Daarnaast moet op de afleveringsbon geregistreerd worden door wie en wanneer de partijen zijn samengevoegd en wat de relatie is tussen de partijen.