Welke bewijsmiddelen (milieuhygiënische verklaringen) zijn er om de kwaliteit van grond en baggerspecie aan te tonen?

Vraag

Welke bewijsmiddelen (milieuhygiënische verklaringen) zijn er om de kwaliteit van grond en baggerspecie aan te tonen?

Antwoord

De kwaliteit van grond en baggerspecie moet worden aangetoond met een milieuhygiënische verklaring. Het Besluit bodemkwaliteit kent voor grond en baggerspecie de volgende typen milieuhygiënische verklaringen:

 1. partijkeuring
 2. erkende kwaliteitsverklaring
 3. fabrikant-eigenverklaring
 4. (water)bodemonderzoek
 5. (water)bodemkwaliteitskaart

(De eerste 3 typen milieuhygiënische verklaringen kunnen ook voor bouwstoffen worden gebruikt.)

Toelichting (water)bodemonderzoeken
Bodemonderzoeken die voldoen aan bepaalde onderzoeksstrategieën van de NEN 5740 zijn toegestaan als milieuhygiënische verklaring volgens het Besluit bodemkwaliteit. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de bodemkwaliteit van de ontvangende bodem op een bepaalde locatie en de kwaliteit van een partij toe te passen grond.
Voor toe te passen grond zijn alleen de volgende onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740 toegestaan als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit:

 • onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van een schone bodem
 • onderzoeksstrategie voor de toetsing of sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties
 • onderzoeksstrategie voor de partijkeuring van niet-schone grond uit diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof

Deze onderzoeksstrategieën van de NEN 5740 gaan uit van een monsternemingsintensiteit die in een zelfde orde van grootte ligt als bij de partijkeuring en de erkende kwaliteitsverklaringen.
Voor het vaststellen van de bodemkwaliteit op een bepaalde locatie (voor de dubbele toets onder het generieke beleid) zijn de volgende onderzoeksstrategieën uit de NEN 5740 toegestaan als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit van de ontvangende bodem:

 • onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie
 • onderzoeksstrategie voor een grootschalig onverdachte locatie
 • onderzoeksstrategie bij een onbekende bodembelasting
 • onderzoeksstrategie voor de toetsing of er sprake is van een schone bodem
 • onderzoeksstrategie voor de toetsing of er sprake is van een schone bodem op grootschalige locaties
 • onderzoeksstrategie voor de partijkeuring van niet-schone grond uit diffuus belast gebied met een heterogene verdeling van de verontreinigende stof

Als milieuhygiënische verklaring voor de kwaliteit van toe te passen of te verspreiden baggerspecie en voor de kwaliteit van de bodem onder oppervlaktewater zijn de onderzoeksstrategieën uit de NEN 5720 toegestaan.

Toelichting (water)bodemkwaliteitskaarten
Naast de voorwaarden die genoemd zijn in artikel 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit is het aan de lokale bodem- of waterkwaliteitsbeheerder om te bepalen of en onder welke voorwaarden een (water)bodemkwaliteitskaart gebruikt mag worden als milieuhygiënische verklaring. In bepaalde situaties, bijvoorbeeld in heterogene gebieden, kan een partijkeuring de voorkeur hebben, omdat de (water)bodemkwaliteitskaart slechts een voorspelling doet van de kwaliteit, terwijl een partijkeuring de kwaliteit daadwerkelijk bepaalt (en dus nauwkeuriger is). Verder zijn aan het gebruik van (water)bodemkwaliteitskaarten een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn te vinden in de Richtlijn bodemkwaliteitskaarten. Zie voor meer informatie ook hoofdstuk 4 van de Handreiking Besluit bodemkwaliteit. Van belang is dat altijd vooronderzoek wordt uitgevoerd.