Welke procedure geldt bij het vaststellen voor lokaal beleid voor PFAS?

Vraag

Welke procedure geldt bij het vaststellen voor lokaal beleid voor PFAS?

Antwoord

Dit hangt ervan af of sprake is van generiek of gebiedsspecifiek beleid. Er zijn de volgende opties denkbaar:

  • Om het grondverzet (met name naar locaties die zijn ingedeeld in de bodemfunctieklasse landbouw/ natuur) makkelijk te maken is het actualiseren of toevoegen van de (water)bodemkwaliteitskaart met data over PFAS aan te bevelen. Daarbij kan de bodemkwaliteitskaart (ook voor PFAS) als milieuhygiënische verklaring dienen voor het hergebruiken van grond en baggerspecie binnen het bodembeheersgebied. Het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart is een besluit van algemene strekking waarop de Awb-procedure van toepassing is, maar het is niet verplicht om bij de vaststelling van dit besluit de uniforme openbare procedure (afdeling 3.4) toe te passen. Zie de FAQ over het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart onder het kopje “Bodemkwaliteitskaart onder generiek beleid”.
  • Daarnaast is het mogelijk de (water)bodemkwaliteitskaart van een ander bestuursorgaan (ook voor PFAS) te accepteren als toegestane milieuhygiënische verklaring in het eigen bodembeheersgebied. Het accepteren van bodemkwaliteitskaarten van andere gemeenten wordt gezien als een vorm van gebiedsspecifiek beleid. Zie de FAQ over het accepteren van een bodemkwaliteitskaart van een ander bestuursorgaan.
  • Tot slot kunnen van het handelingskader afwijkende (strengere of soepelere) Lokale Maximale Waarden worden vastgesteld. In dat geval is sprake van gebiedsspecifiek beleid. Dit is normaal gesproken een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarop de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) van toepassing is. Zie daarvoor de FAQ over het vaststellen van een bodemkwaliteitskaart onder het kopje “Bodemkwaliteitskaart onder gebiedsspecifiek beleid”. Maar specifiek voor PFAS is een wijziging van het Besluit bodemkwaliteit doorgevoerd waarmee tot 1 januari 2021 kon worden afgezien van het volgen van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb), waarmee sneller gebiedsspecifiek beleid vastgesteld kan worden. Ook voorziet deze wijziging in vaststelling door het college van B&W in plaats van de gemeenteraad of door het dagelijks bestuur in plaats van het algemeen bestuur van het waterschap.

Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is door de werkgroep PFAS het Model Beleid toepassen PFAS houdende grond voor gemeenten (pdf, 522 kB) ontwikkeld. Het document dient ter ondersteuning van gemeenten die het lokale beleid voor hergebruik van grond en de bodemkwaliteitskaart willen aanvullen met beleid voor PFAS. Dit Model Beleid toepassen PFAS-houdende grond voor gemeenten is aangepast aan het gewijzigde handelingskader (versie 13 december 2021).