Moeten samengestelde grondproducten die geleverd worden onder protocol 9335-4 aanvullend op PFAS onderzocht worden?

Vraag

Moeten samengestelde grondproducten die geleverd worden onder protocol 9335-4 aanvullend op PFAS onderzocht worden?

Antwoord

Via de BRL9335, protocol 9335-4 is het toegestaan om grond en groenproducten (zoals compost) samen te voegen tot een samengesteld grondproduct, dat als schone grond onder het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) kan worden toegepast. Voorbeelden hiervan zijn teelaarde of bomengrond. In dit protocol wordt de kwaliteit van het samengestelde grondproduct op het productcertificaat geborgd door de kwaliteit van de grond (voldoet aan de achtergrondwaarden uit het Bbk) en het groenproduct (voldoen aan de Meststoffenwet).

Voor PFAS zijn de volgende afspraken gemaakt met de branche om een goede invulling te geven aan de zorgplicht als het gaat om PFAS:

  • De certificaathouders produceren en leveren alleen producten die zijn samengesteld uit onverdachte grondproducten en groenproducten.
  • Certificaathouders borgen dat de grond die gebruikt wordt voor het samengestelde grondproduct geen PFAS bevat. Dit kan blijken uit een vooronderzoek (bijvoorbeeld motivatie dat primair gewonnen zand afkomstig is uit een sedimentpakket dat redelijkerwijs onverdacht is op PFAS) en anders door middel van een partijkeuring.
  • Voor de groenproducten - die niet onder het Bbk maar de meststoffenwet vallen - wordt in het kader van de zorgplicht vastgesteld of deze groenproducten een risico zullen vormen bij toepassing in het samengestelde grondproduct. Er vindt geen keuring op PFAS plaats. Wel zal de branche de groenproducten indicatief op PFAS analyseren.
  • Het eindproduct (het samengestelde grondproduct) wordt onder certificaat geleverd op basis van de kwaliteitsborging die zich richt op het grond- en het groenproduct. In het kader van de certificering wordt het product niet separaat onderzocht (ook niet op PFAS), omdat de borging van de kwaliteit plaatsvindt op basis van de ingenomen stromen. Het is daarom niet nodig om het eindproduct op PFAS te onderzoeken.