Per wanneer is onderzoek naar PFAS verplicht en is sprake van een overgangstermijn voor eerder uitgevoerde partijkeuringen en (water)bodemonderzoeken?

Vraag

Per wanneer is onderzoek naar PFAS verplicht en is sprake van een overgangstermijn voor eerder uitgevoerde partijkeuringen en (water)bodemonderzoeken?

Antwoord

De verplichting om PFAS mee te nemen in de milieuhygiënische verklaring bij een voorgenomen toepassing onder het Besluit bodemkwaliteit in de situaties dat dit geadviseerd wordt op grond van het handelingskader, geldt met ingang van het moment dat het 1ste  tijdelijk handelingskader aan de Tweede Kamer is aangeboden, d.w.z. vanaf 8 juli 2019. Dat wil zeggen dat vanaf 8 juli 2019 bij het geven van een opdracht aan een laboratorium de analyse op PFAS moet worden meegenomen. De achtergrond van het ontbreken van een overgangstermijn voor de verplichting om te analyseren is dat onderzoek naar het voorkomen van PFAS op grond van de zorgplicht feitelijk al verplicht was. Dat betekent dat bij onderzoeken ten behoeve van projecten met grondverzet binnen de kaders van het Bbk geldt dat deze per direct PFAS-metingen moeten gaan meenemen in de onderzoeken.

In sommige situaties schrijft het handelingskader geen verplicht (water)bodemonderzoek op PFAS voor, maar wordt wel geadviseerd om bij nieuw uit te voeren (water)bodemonderzoek een aantal representatieve analyses op PFAS uit te voeren. Het gaat om de volgende situaties:

  • Het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen (art 35 sub f) inclusief weilanddepot (NB: Dit is niet nodig als een waterbeheerder, in afstemming met gemeenten en/of omgevingsdiensten, heeft aangetoond dat de PFAS-gehalten in de baggerspecie in zijn beheergebied ruimschoots aan de toepassingswaarden voldoen)
  • Het verspreiden van baggerspecie (art 35 sub g) in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam (stroomopwaarts of stroomafwaarts) of (sedimentdelende) stroomafwaarts gelegen oppervlaktewaterlichamen
  • Het toepassen van baggerspecie (art 35 sub d) in hetzelfde oppervlaktewaterlichaam niet zijnde een diepe plas

In deze situaties hoeft een eerder uitgevoerd (water)bodemonderzoek (uitgevoerd voor 8 juli 2019) niet te worden aangevuld.