Per wanneer is onderzoek naar PFAS verplicht en is sprake van een overgangstermijn voor eerder uitgevoerde partijkeuringen en (water)bodemonderzoeken?

Vraag

Per wanneer is onderzoek naar PFAS verplicht en is sprake van een overgangstermijn voor eerder uitgevoerde partijkeuringen en (water)bodemonderzoeken?

Antwoord

De verplichting om op PFAS te analyseren in de situaties dat dit verplicht is volgens het tijdelijk handelingskader, geldt vanaf het moment dat het tijdelijk handelingskader aan de Tweede Kamer is aangeboden, dat wil zeggen vanaf 8 juli 2019. Dat wil zeggen dat vanaf 8 juli 2019 bij het geven van een opdracht aan een laboratorium de analyse op PFAS moet worden meegenomen. De achtergrond van het ontbreken van een overgangstermijn voor de verplichting om te analyseren is dat onderzoek naar het voorkomen van PFAS volgens de zorgplicht feitelijk al verplicht was. Dat betekent dat bij onderzoeken voor projecten met grondverzet binnen de kaders van het Bbk geldt dat deze per direct PFAS-metingen moeten gaan meenemen in de onderzoeken.

Voor eerder uitgevoerde partijkeuringen of (water)bodemonderzoeken geldt een overgangstermijn tot 1 oktober 2019, waarmee de eerdere milieuhygiënische verklaringen nog gebruikt mogen worden om de betreffende partij grond of baggerspecie toe te passen zonder aanvullende analyse op PFAS. Deze overgangstermijn geldt niet alleen voor waterbeheerders zoals in het tijdelijk handelingskader vermeld staat, maar voor alle toepassers. Bij toepassing na
1 oktober 2019, moet de partij aanvullend op PFAS onderzocht worden. Dit geldt ook als de toepassing van de partij al voor 1 oktober 2019 is gemeld of voor die datum met de toepassing gestart is maar doorloopt tot na 1 oktober 2019.

Als een toepassing van baggerspecie volgens het tijdelijk handelingskader niet hoeft te worden getoetst aan een norm (benedenstrooms in hetzelfde oppervlaktewater toepassen van baggerspecie) of bij het verspreiden van baggerspecie over het aangrenzend perceel  dan hoeft de milieuhygiënische verklaring die is gebaseerd op een eerder (voor 8 juli 2019) uitgevoerd waterbodemonderzoek, niet te worden aangevuld met gegevens over het gehalte aan PFAS. Maar als sprake is van een mogelijke puntbron, dan geldt wel dat onderzoek op PFAS alsnog moet plaatsvinden. Als volgens de eerder uitgevoerde onderzoeken al is gebleken (op basis van andere stoffen) dat benedenstrooms toepassen in hetzelfde oppervlaktewater, benedenstrooms verspreiden in het oppervlaktewater of verspreiden op het aangrenzend perceel niet is toegestaan, is veelal voor een alternatieve bestemming (opslaan, verwerken of storten) wel aanvullende informatie over het gehalte aan PFAS nodig.

tabel: overgangstermijn analyse op PFAS*

Toepassing partij voor 1 oktober 2019

Toepassing partij vanaf 1 oktober 2019

Monsterneming en veldwerk uitgevoerd voor verzending kamerbrief

Analyse op PFAS niet verplicht

Aanvullende analyse op PFAS noodzakelijk

Monsterneming en veldwerk uitgevoerd na verzending kamerbrief

Verplicht meenemen van PFAS bij het onderzoek

Verplicht meenemen van PFAS bij het onderzoek

*het lokale bevoegde gezag kan bij verdachte partijen ook voor 1 oktober op basis van de zorgplicht analyses op PFAS eisen. De achtergrond van het ontbreken van een overgangstermijn voor de verplichting om te analyseren is dat onderzoek naar het voorkomen van PFAS volgens de zorgplicht feitelijk al verplicht was.