Hoe kan ik zien of lokaal afwijkende toepassingswaarden of beleid voor PFAS is vastgesteld?

Vraag

Hoe kan ik zien of lokaal afwijkende toepassingswaarden of beleid voor PFAS is vastgesteld?

Antwoord

Gemeenten en waterschappen kunnen lokaal andere toepassingswaarden vaststellen. In de eerste plaats is het advies om de website van de gemeente of de omgevingsdienst te raadplegen.

Ook kan de kaartlaag ‘bodemkwaliteitskaarten’ op de website bodemloket geraadpleegd worden, waarin specifiek zichtbaar is gemaakt of voor PFAS sprake is van generiek of gebiedsspecifiek beleid. Op basis van artikel 4.3.5 van de Regeling bodemkwaliteit zijn bevoegde overheden verplicht om de geografische bronbestanden van nieuw vastgestelde bodemkwaliteitskaarten binnen twee maanden na vaststelling beschikbaar te stellen aan Bodem+, zodat deze informatie publiekelijk toegankelijk kan worden gemaakt.

Tot slot is een tijdelijke Viewer PFAS-beleid overheden beschikbaar. Het Expertisecentrum PFAS heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat deze viewer ontwikkeld. Deze viewer beoogt een snel en toegankelijk beeld te geven van de stand van zaken rondom het ontwikkelen van het PFAS-beleid van decentrale overheden, zoals een beleidsregel, nota bodembeheer of bodemkwaliteitskaart. De viewer is een tijdelijke webapplicatie waarmee snel inzichtelijk is op welke plaatsen decentraal beleid voor PFAS is of in ontwikkeling is. De data uit de viewer is gebaseerd op door de overheden aangeleverde informatie en geeft in een paar kaarten het beleid van gemeenten, provincies en waterschappen weer.

Om de meest actuele beleidssituatie te achterhalen wordt aangeraden contact op te nemen met het bevoegd gezag.