Wat moet ik doen als in de bodem (sterk) verhoogde PFAS-gehalten zijn aangetoond, bijvoorbeeld bij een bronlocatie, en wanneer is een saneringsnoodzaak?

Vraag

Wat moet ik doen als in de bodem (sterk) verhoogde PFAS-gehalten zijn aangetoond, bijvoorbeeld bij een bronlocatie, en wanneer is een saneringsnoodzaak?

Antwoord

Als bij een bodemonderzoek (veel) hogere PFAS-gehalten zijn aangetoond dan de toepassingswaarden uit het handelingskader bijvoorbeeld bij bronlocaties, is het relevant om na te gaan in hoeverre sprake is van risico’s bij het huidige of toekomstige gebruik en/of voor verspreiding via het grondwater. Aanvullend onderzoek naar de grondwaterkwaliteit is dan aan te bevelen. Neem contact op met het bevoegd gezag Wet bodembescherming. Het bevoegd gezag kan bij het beoordelen van de ernst van het geval van bodemverontreiniging de door het RIVM voor PFOS, PFOA en GenX vastgestelde Indicatieve Niveaus voor Ernstige Verontreiniging (INEV’s) in grond en grondwater gebruiken.

NB: Een aantal bevoegde gezagen Wbb heeft zelf interventiewaarden vastgesteld. Zie hiervoor de kaartlaag ‘bevoegd gezag Wbb’ uit de webviewer beleidskaart PFAS Nederlandse overheden.