Kan ik kleine partijen grond en baggerspecie zonder PFAS-analyse accepteren op een grondbank of verwerker die overeenkomstig BRL9335 of BRL7500 is gecertificeerd?

Vraag

Kan ik kleine partijen grond en baggerspecie zonder PFAS-analyse accepteren op een grondbank of verwerker die overeenkomstig BRL9335 of BRL7500 is gecertificeerd?

Antwoord

Ja, zowel de protocollen 9335-1 en 7511 (voor het opbulken van herbruikbare grond en baggerspecie) als protocol 7510 (voor de bewerking van niet herbruikbare grond en baggerspecie) geven mogelijkheden voor erkende grondbanken en verwerkers om kleine partijen (tot maximaal 100 ton) te accepteren zonder analysegegevens. Daarnaast kent de regelgeving (artikel 4.3.2 van de Regeling bodemkwaliteit) een uitzondering op de erkenningsplicht voor het samenvoegen van partijen grond en baggerspecie als de samenvoeging zich beperkt tot een maximale hoeveelheid van 25 m3. Dergelijke partijen tot 25 m3 kunnen vervolgens worden aangeboden aan erkende grondbanken en verwerkers.

Toelichting:

In protocol 9335-1 onder de BRL 9335 bestaat de mogelijkheid om kleine partijen grond tot een hoeveelheid van 100 ton te accepteren. Het gaat bijvoorbeeld om kleine partijen die zijn ingezameld bij particulieren (bijvoorbeeld gemeentelijke milieustraten, hoveniers en loonwerkbedrijven) of om zeer kleinschalig professioneel grondverzet.

Milieustraten en andere ontdoeners leveren regelmatig hoeveelheden onder de 25 m3 aan bij grondbanken voor verdere samenvoeging en kwalificatie overeenkomstig BRL 9335. Ook RKGV wordt regelmatig in kleine hoeveelheden aangeboden. De certificaathouder BRL9335 kan volgens de verplichtingen voor de acceptatie van grond in protocol 9335-1 (paragraaf 6.1) partijen grond innemen tot 100 ton op basis van beperkte voorinformatie, dus ook grond die niet is geanalyseerd op PFAS. In de verdere procedure van de BRL 9335-1 voor samenvoegen, moet dergelijke grond alleen bij vermoeden van aanwezigheid van verontreiniging met PFAS indicatief worden onderzocht op PFAS. Wanneer bijvoorbeeld aannemelijk is dat er sprake is grond waarvan op basis van de herkomst verwacht wordt dat de in het handelingskader vastgestelde landelijke achtergrondwaarde voor PFAS niet wordt overschreden kan indicatief onderzoek naar PFAS achterwege blijven.

In protocol 7510 onder de BRL 7500 is een vergelijkbare procedure opgenomen voor het accepteren van grond met beperkte informatie die wordt aangeboden na een calamiteit of als sprake is van een kleine hoeveelheid (tot maximaal 100 ton). Ook protocol 7511 voor het opbulken en ontwateren van baggerspecie is een uitzondering voor kleine partijen opgenomen.